مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://www.hrjournalist.com 2018-06-16T14:33:09+01:00 text/html 2018-06-10T05:02:10+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد رابطه جدی بین نابرابری درآمد و جرم و جنایت http://www.hrjournalist.com/post/516 <div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.economist.com/sites/default/files/imagecache/640-width/20180609_WOC986.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.economist.com/sites/default/files/imagecache/640-width/20180609_WOC986.png" alt=""></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پنجاه سال پیش، گری بکر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، استدلال کرد که همه جرمها منشاء اقتصادی است و همه جنایتکاران منطقی هستند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مقاله اصلی بکر با عنوان «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» نشان می دهد که این جنایتکاران، پس از ارزیابی هزینه-فایده بین دستاورد حاصل از قانون شكنی و احتمال دستگیری و مجازات دست به جرم و جنایت می زنند!‌</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در دنیای تصویر شده بیکر، كشورهایی &nbsp;که در آنها شكاف بیشتری بین سطح درآمد میان فقرا (مجرمان احتمالی) و ثروتمندان (قربانیان) وجود دارد، جرم و جنایت به مراتب بیشتر است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نظرسنجی جدیدی توسط موسسه گالوپ، نظریه بکر را تایید می كند. از 148000</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نفر در 142 کشور در مورد برداشتهای خود از جرم و جنایت در كشورشان سه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سوال اصلی پرسیده شده است:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آیا آنها به پلیس محلی اعتماد دارند؟</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آیا وقتی به تنهایی در مسیر رفتن به خانه هستند، احساس امنیت می كنند؟</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="FA">آیا طی سال گذشته مورد حمله و سرقت واقع شده اند؟‌</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آیا تاكنون به جرمی متهم شده اند؟‌</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 7.5pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آزمون همبستگی بین این سوالات و میزان نابرابری درآمد (به وسیله ضریب جینی) در هر کشور مشخص نشان رابطه قوی و مثبت بین این سوالات و نابرابری درآمد است.(نمودارهای ارائه شده)‌</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">این که آیا افراد در هنگام رفتن به خانهاحساس امنیت می كنند یا نه قویترین رابطه را با نابرابری نشان می دهند. به عنوان مثال، در ونزوئلا، چهار پنجم از پاسخ دهندگان گفتند که معمولا تنها در مسیر خانه حركت و تردد نمی كنند، چرا كه آدم ربایی و زورگیری یک اتفاق معمول در کشور است. كشور ونزوئلا نوزدهمین كشور از نظر نابرابری در درآمدها در دنیا است. در مقابل، به طور کامل 95٪ از مردم در نروژ گفتند که آنها به راحتی و با امنیت كامل به تنهایی به خانه خود می روند! نروژ دوازدهمین كشور از نظر میزان برابری درآمد در دنیا است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دانیل هیکس در دانشگاه اکلاهما و جوآن هاموری هیکس در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مطالعه تامل برانگیری در سال 2014 منتشر كردند. آنها نشان دادند در 20 سال گذشته آمریكایی ها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بیشترین نابرابری را در هزینه های قابل ملاحظه ای مثل لباس، جواهرات، اتومبیل و حتی صرف غذا در رستوران،‌ احساس كرده اند و بیشترین جرایم خشونت آمیز نیز ناشی از عدم برابری در همین موارد است.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بنابراین اگر هریك از این موارد را در زندگی خود دارید،‌ آن را به رخ نكشید،‌به خصوص اگر همسایگان یا همكاران یا دیگر شهروندان این امكانات در اختیار ندارند!‌</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">پی نوشت: شاخص جینی</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;یا&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">ضریب جینی</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">&nbsp;شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA" title="ثروت" dideo-checked="true" style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ثروت</a><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">&nbsp;در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">#اكونومیست</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">#اقتصاد&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px;">#سیدمحمداعظمی_ن‍ژاد</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><br> text/html 2018-05-30T02:58:32+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت http://www.hrjournalist.com/post/515 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.mehrnews.com/d/2016/09/28/4/2224859.jpg?ts=1486462047399" alt=""></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000">عكس تزیینی است</font><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">از نظر من شغل معلمی، شغلی بسیار متمایز نسبت به سایر مشاغل است و هركسی #لیاقت حضور در این #شغل حساس را ندارد. بیست و یك سال پیش افتخار داشتم و كار حرفه ای خود را با شغل مقدس معلمی در یك دبیرستان نظامی شروع كردم و همیشه این شغل را مقدس می دانم . <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">1- اتفاق ناخوشایند رفتار یك معاون مدرسه در یكی از دبیرستان های تهران كه روز گذشته اخبار آن در رسانه ها منتشر، اتفاقی ساده ای نیست كه بتوان به سادگی از عبور كرد. به طور قطع این اتفاق نامبارك، جراحتی عمیق بر اعتماد افكار عمومی نسبت به وضعیت مدارس و فرهنگیان شریف و زحمتكش كشور است. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">2- پیش فرض ذهنی شهروندان در تمام دنیا آن است كه پس از محیط خانه،‌ امن ترین جا برای پرورش، توسعه و تربیت فرزندان مدرسه است. پسر سیزده ساله من و بسیاری از فرزندان دیگر، هر روز بیش از نه ساعت در مدرسه هستند. همه ما فرزندانمان را به این امید به مدرسه می فرستیم تا دانش و مهارتهای اجتماعی كسب كنند نه اینكه به جسم و روح آنها تجاوز شود. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">حالا باید مسئولان ارشد آموزش و پرورش به تمامی پدران و مادران كشور پاسخ دهد كه با چه ضمانت و اعتمادی فرزندان خود را به مدارس بسپارند. وقتی معاون انضباطی یك مدرسه پسران جوانی كه در دوران بحرانی بلوغ هستند با نمایش فیلم های پورن و كلمات پلشت تحریك می كند و خیلی اقدامات دیگری از نوشتن آن معذورم؛ چگوه مادران و پدران فرزندان خود را به مدرسه بفرستند؟!</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">3-وزیر محترم آموزش و پرورش در توییتی نوشته بودند كه فرد مذكور نیروی غیررسمی آموزش و پرورش بوده است، مگر نه این است كه ده سال گذشته هزاران نفر افراد فاقد صلاحیت در آموزش و پرورش رسمی شدند؟!‌ این موضوع ارتباطی به رسمی بودن و غیررسمی بودن فرد خاطی ندارد. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">4- در دنیای حرفه ای پروتكل مهمی برای كسانی كه شغل آموزش،‌ مشاوره و مربی گری را پیشه می كنند وجود دارد و آن اینكه این افراد حق ندارند تحت هیچ شرایط با فراكیران و مراجعین خود وارد موضوعات و درگیری جنسی شوند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">5- همه كسانی كه درگیر فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی هستند به خوبی می دانند كه كنترل صلاحیت های روحی، روانی علاوه بر صلاحیت های حرفه ای حایز اهمیت است. مساله كنترل دقیق #سلامت_روان افراد به ویژه در بدنه آموزش و پرورش&nbsp; بسیار مهم است،‌ بدون تردید بیماران پدوفیلی جایی در بدنه آموزش و پرورش ندارند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">6- در همین یادداشت از وزیر محترم آموزش و پرورش به عنوان یك مطالبه ملی درخواست می كنم كه برنامه جامع و فوری برای ارزیابی سلامت روانی و رفتاری برای تمامی افراد شاغل مدارس كشور ارائه و اجرا نماید و به عنوان یك كسی كه سال هاست در این حوزه فعالیت دارد، برای همكاری در این اقدام مهم و ملی اعلام آمادگی می نمایم و از تمامی افراد متخصص كشور نیز می خواهم به عنوان یك مسئولیت اجتماعی در این امر كمك كنند. باید كمك كنیم كه زیرساخت مهم آموزشی كشور كه مسئولیت تربیت مردان و زنان فردای كشور را برعهده دارند مورد اعتماد ملی باقی بماند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">از وزیر محترم آموزش و پرورش مطالبه و درخواست می كنم در گزینش افراد، به جای پرسیدن از شرایط شب اول قبر و چگونگی غسل میت و ...، وضعیت رفتاری و كنترل سلامتی روانی افراد را نشانه گیری كند و در بدنه فعلی آموزش و پرورش پس از شناسایی افرادناموجه،&nbsp; بدون هیچ تساهلی نسبت به اخراج فوری و قاطع آنها اقدام نماید. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">7- متاسفانه باید گفت با توجه به وضعیت فعلی، تا زمان اقدامی عملی،‌ هیچ ضمانتی در عدم تكرار چنین اتفاقی نیست و امیدوارم دوباره چند روز یا چند ماه دیگر دردنامه ای برای اتفاقی مشابه ننویسم. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">به امید فردایی بهتر <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">#سیدمحمداعظمی_نژاد</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div> text/html 2018-05-29T06:37:21+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد تور آموزشی چالش رهبری-جزیره كیش http://www.hrjournalist.com/post/513 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/kish9711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جهت اطلاعات از جزئیات،‌برنامه و ثبت نام آنلاین تور آموزشی چالش رهبری به لینك زیر مراجعه كنید:‌</font></div><div align="left"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">https://evnd.co/KDGWq</font></a></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><br></div> text/html 2018-05-21T06:16:55+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد باهوش! http://www.hrjournalist.com/post/512 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/PostContents/TextWithMedia/45068cf2-68fe-496d-9d2d-f031c22d44f7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><a href="http://storage.toolgramcdn.com//Posts/TextWithMedia/45068cf2-68fe-496d-9d2d-f031c22d44f7.jpg" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; color: rgb(23, 156, 222); text-decoration: none; -webkit-transition: 300ms; transition: 300ms; font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">⁠</a><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">با هوش! (اثر شل سیلور استاین)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بابام یه پونصد تومنی بهم داد؛</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">لابد چون خیلی باهوشم بهم داد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">من هم اون رو بادوتا دویست تومنی عوض كردم،بی خیال،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چون دوتابیشترازیه دونه س دیگه به هرحال!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">دوتا دویست تومنی روبرداشتم و بردم،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">دادم به «لو»وباهاش تاخت زدم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">به جاش سه تا صدتومنی گرفتم،به گمونم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">نمی دونست سه تابیشتر ازدوتاس؛ولی من می دونم!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">یك كم بعدش «بیتس»پیر كه چشماش نمی بینه،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اومدوچون اصولاًنمی تونه ببینه،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بهم چهارتاپنجاهی داده،سه تاصدی روگرفته.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چهار تابیشتر ازسه تاس؛چقدر یارو خرفته!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">من هم چهار تا پنجاهی روبردم پیش «هایرم كومز»،دوستم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">-البته بعداینكه مغازهْ دونه فروشی اش راجستم-</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اون خنگ خداهم پنج تا بیست تومنی دادبه جاشون.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">پنج تابیشترازچهارتاس دیگه .جونمی جون!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بعدرفتم و نشونش دادم به بابام</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">ولی یكهو صورتش سرخ شد بابام،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چشماش روبست و سرش روتكون داد هر طرفی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">از من بهش اینقدر غرور داد كه نزد حرفی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><img alt=" text/html 2018-05-20T02:39:01+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت- ازدواج نمادین http://www.hrjournalist.com/post/510 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/02/30/13970230000116_PhotoL.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>در حالیكه كه اخبار مختلفی از جنگ افروزی و تعارض در برخی نقاط مختلف دنیا به ویژه خاورمیانه به گوش می رسد،‌ روز گذشته یكی از پرهرینه ترین و پربیننده ترین مراسم ازدواج سلطنتی در كشور انگلستان بین شاهزاده هری و مگان ماركل برگزار شد. شاید جالب باشد كه بدانید این عروسی بر خلاف مراسم ازدواج پرنس ویلیام و كیت میدلتون كه مراسمی حكومتی به شمار می آمد و سران حكومتی و سیاسیدر آن دعوت داشتند، یك مراسم خانوادگی بود و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;حتی ترزا می نخست وزیر انگیس به آن دعوت نشده بود!‌</span><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">هزینه كلی این عروسی چیزی حدود 50 میلیون پوند تخمین زده&nbsp;می&nbsp;شود&nbsp;كه&nbsp;بیش&nbsp;از&nbsp;90درصد&nbsp;آن&nbsp;صرف&nbsp;مسایل&nbsp;امنیتی&nbsp;و&nbsp;حفاظتی(تك&nbsp;تیراندازها، پلیس مخفی و سیستم ضدهوایی) شده&nbsp;است. این مراسم 600 مهمان ویژه داشته است كه تمامی آنها در كاخ كنزینگتون حضور داشتند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.3999996185303px;">خرج مراسم نظیر غذا، نوشیدنی، گل‌ها و لباس نزدیک به ۲/۷ میلیون دلار شده است که ۷۳ برابر یک عروسی معمولی در بریتانیا است.</span><font size="3"><br></font></font><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">به نظر می رسد این عروسی سلطنتی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی دارد:‌<br></span><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">- ایجاد هیجانات مثبت در جامعه انگلیس:‌ </b><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">روز گذشته مردم كشور انگلستان و البته بسیاری از كسانی كه مراسم ازدواج سلطنتی را به صورت زنده مشاهده كردند،‌ هیجان زده و خوشحال از این رویداد ویژه بودند و احتمالا با تولید سروتونین و اكسی تونین حال خوبی را تجربه كردند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.guim.co.uk/img/media/8bb11f870cafd8cfa6817e5dcd160586017765f4/0_99_3500_2100/master/3500.jpg?w=620&amp;q=55&amp;auto=format&amp;usm=12&amp;fit=max&amp;s=02cbad37548603deac73a99e3b2668e6" alt=""></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>-استفاده از سرمایه اجتماعی برای ارسال چند پیام:‌ </b>مراسم ازدواج مگان ماركل 36 ساله و شاهزاده هری 33 ساله، می تواند پیام های مهمی را افراد جامعه داشته باشد:</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font color="#ff0000" style="font-weight: bold;">- هر رویایی در زندگی قابل تحقق است:‌ </font><font>مگان ماركل در حالی عروس خانواده سلطنتی می شود كه پیش از این یكبار ازدواج كرده است، سه سال از همسر خود بزرگتر است و از نظر طبقه اجتماعی خانوادگی نیز بسیار متفاوت است. این رویداد نشان می دهد كه چگونه رویاهای مگان مركل به عنوان یك مدل و هنرپیشه ساده آمریكایی محقق می شود. این اتفاق نشان میدهد مهم ترین بخش محدودیت در ذهن افراد است. روز گذشته&nbsp;</font></font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; font-weight: bold;">- تاكید بر تشكیل خانواده:‌ </span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">با وجود مسایل جدی كه در جوامع غربی درباره ازدواج و تشكیل خانواده وجود دارد، این رویداد با استفاده از سرمایه اجتماعی برگزار كنندگان آن،‌پیامی مشوق برای افراد جامعه انگلستان به شمار می آید. همانطور تولد فرزندان شاهزاده ویلیام و همسرش كیت میدلتون تاكیدی بر اهمیت تشكیل خانواده است.</span></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; font-weight: bold;">ج- تاكید بر سادگی ظاهری:‌&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">نوع پوشش و آرایش عروس و داماد در این مراسم قابل تامل است. پوشیدگی لباس و حداقل میزان آرایش &nbsp;و حتی حلقه كاملا ساده در عروس سلطنتی و پوشش لباس نظامی داماد(كه البته جز رسوم آنها است).</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.euronews.com/articles/stories/03/15/77/37/606x449_cmsv2_bbf932d7-c65f-5861-bbdd-57360f82a15d-3157737.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> </div> text/html 2018-05-14T06:31:24+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد وبینار آموزشی «با انتخاب خود بزرگ شوید»-جلسه دوم http://www.hrjournalist.com/post/509 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/10xwbanr22.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای ثبت نام به لینك زیر مراجعه نمایید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02" target="" title=""><font size="3">http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02</font></a></div> text/html 2018-05-12T09:22:17+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت http://www.hrjournalist.com/post/507 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bangkok-net.ir/wp-content/uploads/2017/02/DSC9971.jpg" alt=""></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به خوبی یادم هست وقتی یكی از بستگان درجه یك من دچار عارضه تومور مغزی شده بود، پزشك جراحش چگونه با ما صحبت كرد، او گفت:‌«شما با شرایط دشواری پس از جراحی روبرو خواهید بود، روزهای دشواری در انتظار شما و بیمار شما در روزهای نقاهت پس از جراحی در انتظارتان خواهد بود، اما باید با صبوری، بردباری و آمادگی روحی و جسمانی از این روزها عبور كنید، چون اگر اینگونه رفتار نكنید همه شما بازنده خواهید بود.» و خوشبختانه آن روزها ها با همه مرارت هایش گذشته است.&nbsp;</font><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما دلیل نگاشتن این پیشگفتار واقعی،‌شباهت زیادی است وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعلی با آن دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1- شاید یكی از كاربردی روشها برای ایجاد كاهش التهابات روانی در جامعه، دادن آمادگی به افراد است. بهتر است به آنها گفته شود كه برای شرایط دشوار اقتصادی آمادگی داشته باشند تا اینكه به آنها اطمینان خاطر بدون پشتوانه ای از آینده به آنها داده شود.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">2- اگر تك تك افراد جامعه آگاه از این باشند كه روزها و ماه های پیش روی آنها،‌ بسیار دشوارتر از سالهای گذشته است، آمادگی مناسب تری برای مواجهه با آن خواهند داشت. وقتی به مردم وعده داده می شود كه نگران #فیلترینك، #ارز و #شرایط_آینده نباشند و در عوض آنچه در شرایط واقعی مشاهده می كنند #عدم_ثبات و قطعیت است،‌نتیجه چیزی جز التهابات روانی، ایجاد تشنگی،‌طمع برای خرید و انبارش ارز و كالاهای اساسی نخواهد بود.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">3- می توان احتمال داد كه تغییرات اقتصادی چند ماهه گذشته خواسته یا ناخواسته بر شرایط تامین، عرضه،‌قیمت و توزیه كالاهای اساسی، دارو و درمان و بسیاری محصولات و از خدمات تاثیر خواهد گذاشت و بهتر است افراد جامعه نسبت به این شرایط آگاهی و آمادگی داشته باشند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">آنچه مسلم است، &nbsp;مردم ما باید باور داشته باشند كه آینده روشن است و این باور مهم را یك امیدواری بیهوده نپندارند. جامعه ایرانی همیشه نشان داده است كه از شرایط بسیار دشوار نیز پابرجا مانده اند و نقطه ای بهتر از گذشته دست یافته اند.</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">عكس:‌ بازار تهران- نمادی از جاری بودن زندگی&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">#سیدمحمداعظمی-ن‍ژاد&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تهران-21اردیبهشت1397</font></div> text/html 2018-05-07T04:56:15+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد خدا بزرگ است... http://www.hrjournalist.com/post/506 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.aryanews.com/Incsys/Photo.aspx?image=/Uploads/NewsPics/20170730094749780.jpg&amp;width=300&amp;height=225" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="2">عكس تزیینی است</font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">زن و مرد میانسال در خروجی فروشگاه زنجیره ای «ارزان فروش» معروف در كنجی نشسته بودند. صورت و چهره ها هر دوی آنهانشان كمرنگی سرزندگی و امید به آینده دیده می شد. آنها فهمیده بودند كه تغییرات قیمت امروز كالاها دخل و خرج آنها را كاملا از تعادل خارج می كند.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این زوج كه هردو بالای هفتاد سال سن دارند و بازنشسته هستند،‌ از طریق حقوق بازنشستگی خود امرار معاش می كنند و به طور طبیعی به شرایط سنی و فیزیكی امكان اشتغال و كسب درآمدی غیر از همان حقوق اندك ندارند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آدم های شبیه به این دو در جامعه ما كم نیستند. دغدغه آنها فیلتر شدن تلگرام، بالا رفتن نرخ ارز، برجام و ... نیست. دغدغه آدم هایی مثل آنها آن است كه وقتی فرزندان و نوه هایشان در پایان هفته به خانه آنها می روند، بتوانند چند قطعه میوه، یا غذایی شبیه زرشك پلو با مرغ برای آنها تدارك ببیند هرچند حاضرند در طول هفته با حداقل خوراك و شرایط زندگی سر كنند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آنها هنوز دارند با هم پچ پچ می كنند و با هم به نتیجه می رسند كه این هفته بهانه ای بتراشند تا بچه ها به منزلشان نیایند‌،‌ تا هفته بعد هم خدا بزرگ است،‌ شاید تلگرام باز شود و دلار ارزان شود،‌آن وقت حتما مرغ هم از كیلویی 8 هزار تومان به قیمت قبلی 6 هزار تومان می رسد و....&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا حتما بزرگ است.....</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-05-06T02:32:07+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد راهکارهایی برای قدردانی از کارکنان بدون پرداخت حقوق بیشتر http://www.hrjournalist.com/post/501 <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 28.1599998474121px;">این نوشتار در روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 97/02/16 منتشر گردید.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; text-align: justify;"><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; line-height: 28.1599998474121px;"><span class="src-b" style="line-height: 28.1599998474121px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85);">منبع: entrepreneur :&nbsp;</span><span style="line-height: 28.1599998474121px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(63, 63, 63);"></span><span style="line-height: 28.1599998474121px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(63, 63, 63);">کارکنانی که «ارزش» ایجاد می‌کنند، بدون تردید برای سازمان یک «سرمایه» مهم به شمار می‌آیند. به کارکنان خود عشق و علاقه نشان دهید، آنها با وفاداری و تعهد پاسخ شما را خواهند داد.</span></span><span class="g-writer" style="text-align: center; box-sizing: border-box; display: block; line-height: 28.1599998474121px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.profitguide.com/wp-content/uploads/2015/04/Happy_Office_Workers-I_Desadaphorn-iStock_42477956-450_x_300.jpg" alt=""></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شاید دغدغه افراد دریافت جایزه‌ای بزرگ یا یک هفته اضافه کاری تشویقی نباشد، اما گاهی اوقات کارکنان فقط احساس نیاز به قدردانی دارند. مدیرانی که نمی‌توانند تلاش‌های کارکنان خود را به رسمیت بشناسند نه‌تنها تنش در روابط خود ایجاد می‌کنند، بلکه بهره‌وری تیم‌هایشان را نیز کاهش می‌دهند. براساس یک نظرسنجی در مورد انگیزه کارکنان، ۶۹ درصد افراد اظهار کرده‌اند، در صورتی‌که رهبرانشان از کارشان قدردانی کنند، باانگیزه تر کار خواهند کرد! اما اگر کارکنان قدردانی مناسبی از سوی رهبران خود دریافت نکنند، نه تنها به سختی کار نمی‌کنند بلکه به‌دلیل احساس دیده نشدن، عملکرد خود را در سطح متوسط یا کمتر از آن نگه می‌دارند. در این حالت تنها انگیزه آنها برای انجام کارها، حفظ شغل‌شان است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی کارکنان مورد تشویق و قدردانی قرار می‌گیرند، انگیزه بسیار بیشتری نسبت به‌کار خود خواهند داشت. با القای تدریجی به رسمیت شناختن تلاش‌های افراد به عنوان بخشی از فرهنگ شرکت، نه تنها روحیه کارکنان بهبود می‌یابد، بلکه موجب افزایش بهره‌وری آنها خواهد شد. هریک از کارکنان ممکن است ترجیح متفاوتی برای دریافت بازخورد و روش قدردانی داشته باشند. بعضی ترجیح می‌دهند که قدردانی از آنها به صورت یک جلسه خصوصی و فردی انجام شود، درحالی‌که برخی دیگر از قدردانی در میان جمع همکاران لذت می‌برند. در این نوشتار راهکارهایی جایگزین برای قدردانی از تلاش کارکنان و نشان دادن ارزشگذاری به مشارکت آنان ارائه شده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۱. فرصت‌های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF" title="رشد" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">رشد</a></span>&nbsp;شغلی پیشنهاد دهید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تجارب یادگیری ممکن است به اندازه یک میهمانی شام سرگرم‌کننده نباشد، اما برخی از کارکنان پاداش خود را در قالب دریافت یک دانش جدید ترجیح می‌دهند. به کارکنان منابع جدیدی برای گسترش افق‌های کاری آنها اختصاص دهید و سپس فرصت‌هایی ایجاد کنید تا بتوانند در خارج از محدوده شرح وظایف شان ایفای نقش کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی از روش‌های مناسب برای آموزش کارکنان خودانگیخته، پیاده‌سازی یک سیستم آموزش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9" title="الکترونیک" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">الکترونیک</a></span>&nbsp;(Elearning) است. در حال حاضر در کشور ما شرکت‌های معتبری وجود دارند که بسته‌های بسیار مناسب و معتبر آموزشی با فهرستی از بهترین گزینه‌ها را ارائه می‌دهند که کارآفرینان و رهبران کسب‌وکار را قادر می‌سازد تا آنها را با هم مقایسه کنند و بهترین انتخاب را انجام دهند. کارکنان از سرمایه‌گذاری در رشد حرفه‌ای خود احساس قدردانی می‌کنند و شرکت نیز در نتیجه آن، یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1" title="نیروی کار" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">نیروی کار</a></span>&nbsp;ماهر و کارآمد را به دست می‌آورد. هر دو طرف برنده هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۲. یک تجربه سرگرم کننده در طول روز تدارک ببینید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">غذا یک منبع عالی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C" title="انرژی" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">انرژی</a></span>&nbsp;و انتخاب مناسب برای قدردانی است. تقریبا همه افراد مهمانی و دورهم بودن را دوست دارند البته رابطه پیچیده‌ای بین غذا و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C" title="شادی" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">شادی</a></span>&nbsp;وجود دارد، اما به‌طور کلی اگر غذای مناسب ارائه شود، می‌تواند پتانسیل واقعی برای رضایت طولانی‌مدت در محل کار را فراهم کند. در صورتی که شرکت شما برای زمان استراحت بودجه‌ای برای صرف تنقلات در نظر گرفته است، یکی از بهترین مکان‌ها برای قدردانی از افراد در زمان استراحت است چرا که نیاز به خروج افراد از محیط کار نیست. تجربه یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" title="صبحانه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">صبحانه</a></span>&nbsp;یا ناهار کاری مشترک نیز زمان مناسبی برای قدردانی از تلاش افراد است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۳.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="سلامت" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">سلامت</a></span>&nbsp;و رفاه کارکنان را تسهیل کنید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کارکنان سالم معمولا کارآمدتر و بهره‌ورترند و کمتر از حد معمول از بیمه استفاده می‌کنند و در طول روز انرژی بیشتری دارند. به همین دلیل ۸۷ درصد از کارفرمایانی که از سوی موسسه Healthcare Trends در سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفتند، مشوق‌های قوی برای کارکنان خود برای ورزش کردن،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87" title="تغذیه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">تغذیه</a></span>&nbsp;بهتر یا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%88%D8%B2%D9%86" title="کاهش وزن" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">کاهش وزن</a></span>&nbsp;در نظر گرفته‌اند. یک برنامه مشوق سلامتی برای کارکنان در نظر بگیرید. برای مثال برای افرادی که در ساعات پس از کار به فعالیت‌های ورزشی می‌پردازند، ‌اضافه کاری لحاظ کنید. به این ترتیب افراد دیگر که نسبت به سلامت خود بی تفاوت هستند، به انجام برنامه‌های سلامت تشویق می‌شوند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۴. کارکنان را در تصمیمات و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت درگیر کنید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با اجازه دادن به کارکنان برای کمک به تصمیم‌گیری‌هایی که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF" title="درآمد" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">درآمد</a></span>&nbsp;و سود شرکت به آن گره خورده است، اعتمادسازی کنید. این به آن معنا نیست که کارکنان باید در مورد هر تصمیم کلیدی در شرکت رای بدهند، اما کارکنانی که احساس می‌کنند نظراتشان ارزشمند است، بیشتر احتمال دارد که برای ماموریت شرکت سخت کار کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ درخصوص مشارکت کارکنان انجام گرفته است، ۸۸ درصد از کارکنان به‌ویژه افرادی که در محدوده سنی ۲۰ تا ۲۵ سال قرار دارند، زمانی که در تصمیم‌گیری‌ها به مشارکت گرفته می‌شوند و اثرات مثبت اجتماعی از طریق کار به‌دست می‌آورند، بسیار عملگراتر و نتیجه محورتر عمل می‌کنند. اجازه دهید کارکنان به‌طور داوطلبانه در برنامه‌ریزی توسعه‌ای شرکت مشارکت کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۵. برنامه‌ای برای شناخت همکاران اتخاذ کنید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بررسی مشترک انجام شده در SHRM و Globoforce نشان می‌دهد ۴۱درصد از شرکت‌های مورد بررسی که برنامه‌هایی برای اجتماعی سازی و شناخت همکاران اجرا می‌کنند، میزان رضایت مشتری بالاتری دارند. کارکنان با ایجاد این برنامه‌ها می‌توانند بهترین روش رفتار و انجام کار در سازمان را درک کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۶. به کارکنان زمان آزاد بیشتری بدهید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">زمان آزاد شبیه دادن&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84" title="پول" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">پول</a></span>&nbsp;به افراد(یا حتی بهتر از آن) است که می‌تواند در قالب برنامه‌های کاری انعطاف پذیر به افراد داده شود. سعی کنید با این روش فرصت‌های زیادی برای ایجاد تعادل کار و زندگی متناسب با نیازهای کارکنان فراهم کنید. با این وجود نیازهای افراد یکسان نیست.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86" title="والدین" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">والدین</a></span>&nbsp;برنامه‌های روزانه انعطاف پذیر را برای انتخاب بچه‌ها از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87" title="مدرسه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مدرسه</a></span>&nbsp;نیاز دارند. کارکنان علاقه مند به سفر، از فرصت‌های سفرهای برون شهری لذت می‌برند، حتی اگر لازم باشد، ‌آنها حاضر به دورکاری هستند.&nbsp; به کارکنان نشان دهید که با آنها به عنوان انسان، نه به‌عنوان زنبورهای کارگر احترام می‌گذارید و به این ترتیب خواهید دید آنها بهترین عملکرد را در ساعات کاری از خود به نمایش می‌گذارند.</font></p> text/html 2018-04-22T04:13:47+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد وبینار آموزشی «با انتخاب خود بزرگ شوید»-جلسه اول http://www.hrjournalist.com/post/499 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/Posts/Images/f89ba454-c747-4dc3-8e64-2063476bd900.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">#وبینارآموزشی-جلسه اول</font></span></div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: right;">راه های موفقیت در شرایط عدم قطعیت،‌آشوب و شانس</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: right;">ظرفیت این وبینار 25 نفر می باشد.&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 20px; text-align: start;"><div style="text-align: right;">لینك ثبت نام آنلاین:‌</div></span></font><div style="text-align: right;"><br></div></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar01" target="" title=""><font size="3">http://www.eventbox.ir/10x-wbnar01</font></a></div> text/html 2018-04-19T20:02:20+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد اعتماد... http://www.hrjournalist.com/post/498 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/Posts/Images/f515dad9-2b53-4ef1-881d-7ed8186433c2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣#اعتماد&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#چالش_رهبری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#توسعه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#مهارت_رهبری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#کارگاه_آموزشی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣https://evnd.co/CKqS2</span></div> text/html 2018-04-15T06:04:36+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد كارگاه آموزشی چالش رهبری (همراه با بازی پینت بال رهبری) http://www.hrjournalist.com/post/497 <div style="text-align: center;"><a href="https://evand.com/events/leadershipchallenge" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/lpiver03.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای كسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین به لینك زیر مراجعه كنید:‌</font></div><div style="text-align: left;"><a href="https://evand.com/events/leadershipchallenge" target="" title=""><font size="3">https://evand.com/events/leadershipchallenge</font></a></div> text/html 2018-04-15T02:51:22+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد چگونه یک عضو موثر در هیات‌مدیره شرکت باشیم؟ http://www.hrjournalist.com/post/496 <div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; padding: 16px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://donya-e-eqtesad.com/images/logo.png" alt=""></font></div><div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; padding: 16px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em;"><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28.1599998474121px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><div class="newspaper-number" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;">شماره روزنامه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">۴۳۰۴</span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: right;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: right;"></span></font><div class="current-time" style="box-sizing: border-box; color: rgb(33, 33, 33); line-height: 18px; text-align: right;"><time datetime="2018-04-14T19:30:00+00:00" data-calendar-georgian="یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷</font></time></div><div class="islamic-civil" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: 18px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><time datetime="2018-04-14T19:30:00+00:00" data-calendar-persian="۲۶ فروردین ۱۳۹۷" style="box-sizing: border-box;">۲۹ رجب ۱۴۳۹</time>&nbsp;|&nbsp;<time datetime="2018-04-14T19:30:00+00:00" data-calendar-persian="26 Farvardin 1397" dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">15 April 2018</time></font></div></span><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28.1599998474121px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">سیدمحمد اعظمی‌نژاد</font></span><span class="g-writer" style="box-sizing: border-box; display: block; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28.1599998474121px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران</font></span></div><div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; padding: 16px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">معمولا بیشتر اعضای هیات‌مدیره، رهبران با تجربه هستند. نیمی از اعضای هیات‌مدیره پانصد شرکت برتر در بازار سهام نیویورک و نزدک در فهرست S&amp;P۵۰۰، دو برابر مدیران عامل، ‌تجربه اجرایی دارند و اکثریت قریب به اتفاق، مدیران عامل سابق هستند. اما وابستگی نزدیک این دو موقعیت، موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود. برای یک عضو هیات‌مدیره دشوار است که تحت رهبری و کنترل مدیرعامل باشد و دقیقا به همین دلیل شرکت‌ها از سال ۲۰۰۰ به بعد شروع به جداسازی و شفاف سازی نقش‌ها در هیات‌مدیره کردند. با این حال، این تقسیم نقش می‌تواند مشکل دیگری ایجاد کند: هنگامی که عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل نیست، این خطر واقعی وجود دارد که او شروع به‌کار به عنوان یک مدیر اجرایی جایگزین کند و این خود سرآغاز درگیری و سردرگمی در میان مدیران ارشد شرکت می‌شود!</font></div><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 1.1em; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0392157) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.109804) 0px 1px 2px; padding: 16px; border-top-width: 1px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: rgb(221, 221, 221) !important;"><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; width: 286.765625px; float: right; padding-left: 12px;"><a class="fancybox contain-img" itemprop="url" href="https://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/RngVqJuJLj4G/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzoUd_TJ-3x87lBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2Sh0M_ZFb9brmlgCK77U9qL4Q,,/p28-01.jpg" title="چگونه یک عضو موثر در هیات‌مدیره شرکت باشیم؟ " dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; display: block; background-color: transparent;"><img src="https://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/RngVqJuJLj4G/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzoUd_TJ-3x87lBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2Sh0M_ZFb9brmlgCK77U9qL4Q,,/p28-01.jpg" alt="چگونه یک عضو موثر در هیات‌مدیره شرکت باشیم؟ " itemprop="contentUrl representativeOfPage" style="box-sizing: border-box; border: 0px; display: block; width: 274.765625px; height: auto; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.117647) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.239216) 0px 1px 2px;"><span class="img-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 4px 0px; text-align: center; display: block; color: rgb(68, 68, 68); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(230, 230, 230);"></span></a></div><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(63, 63, 63);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">پس چه کارهایی برای یک عضو هیات‌مدیره مناسب است ؟ مرکز مدیریت INSEAD به تازگی مطالعه پژوهشی دقیقی با نظرسنجی از ۲۰۰ عضو هیات‌مدیره از ۳۱ کشور مختلف، ۸۰&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87" title="مصاحبه" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مصاحبه</a></span>&nbsp;با اعضای هیات‌مدیره سهامداران و مدیران عامل به انجام رسانده است. باوجود تفاوت‌های اندک (که عمدتا مربوط به ساختار مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکت‌ها می‌شود)، نتایج قابل توجهی از نظرات این افراد درباره یک عضو هیات‌مدیره خوب در این پژوهش به دست آمده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">جالب است بدانید تمامی پاسخ دهندگان این پژوهش در این باره هم نظر بودند که یک عضو هیات‌مدیره موثر، به عنوان یک عضو تصمیم ساز در تمامی سطوح عمل می‌کند و به این ترتیب به رهبری سازمان کمک می‌کند. عضو هیات‌مدیره مسوول و نماینده هیات‌مدیره است، درحالی‌که مدیرعامل مسوول مخاطبان عمومی شرکت است. این تمایز مهم باعث می‌شود که کار یک عضو هیات‌مدیره بسیار متفاوت از مدیرعامل شرکت باشد و به همین خاطر مهارت‌ها و تجارب ویژه‌ای را می‌طلبد. در این نوشتار اصول الزامی مورد نیاز یک عضو هیات‌مدیره تشریح شده است:‌</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل اول- یک راهنمای در سایه باشید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بیش از ۸۵ درصد از اعضای هیات‌مدیره مورد مطالعه، زمانی به‌عنوان مدیرعامل مسوولیت داشته‌اند. آنها روی ایجاد یک چشم‌انداز، حرکت‌های جسورانه، انتصاب افراد، سفارش گذاری پذیرش مسوولیت و نمونه سازی پیشرفت کرده‌اند. این اقدامات و نتیجه گرا بودن، این مدیران را به عنوان یک ستاره در صحنه نمایش نگاه داشته است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اما با تبدیل شدن به یک هیات‌مدیره، تقریبا همه این افراد متوجه شدند که صلاحیت‌ها و ویژگی‌های شخصی آنها در قامت مدیرعامل با یک عضو هیات‌مدیره –حتی کمکی- بسیار متفاوت است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">درباره اصل اول این ویژگی‌ها را توصیف کرده اند:</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">خویشتن داری. اگر می‌خواهید مرکز توجه و نقش اول صحنه، در کسب و کار باشید، بهتر است عضویت در هیات‌مدیره را فراموش کنید. اعضای هیات‌مدیره قدرتمند شرایطی را ایجاد می‌کنند که به دیگران اجازه می‌دهد درخشش داشته باشند. افراد موثر هیات‌مدیره، کمتر صحبت می‌کنند، تمرکز آنها بر فرآیندها و افراد است و نه بر محتوا و مشوق ها. بهتر است دو&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86" title="قانون" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">قانون</a></span>&nbsp;را درباره خویشتن داری رعایت کنید: از استفاده واژه «من» اجتناب کنید و در هر جلسه هیات‌مدیره بیش از ۱۰ درصد از زمان جلسه را نگیرید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">صبور باشید. اعضای هیات‌مدیره موفق در مورد کارشان پرشور هستند، اما این اشتیاق از طریق توانایی مکث و انعکاس به موقع آن است. به جای عجله کردن برای انجام کارها به سرعت، روی انجام کارها به درستی تمرکز می‌کنند. آنها خودآگاهی و تفکر را تشویق می‌کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">در دسترس باشید. اگرچه اکثریت اعضای هیات‌مدیره به صورت نیمه وقت در شرکت حاضر می‌شوند اما اعضای موثر هیات‌مدیره به‌طور کامل متعهد و در زمان مورد نیاز در دسترس قرار دارند. شما باید به سازمان اطمینان بدهید به‌طور کامل شرایط را رصد می‌کنید و در دسترس هستید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بررسی انجام شده در insead نشان می‌دهد برای موفقیت در هیات‌مدیره یک شرکت نیازی به داشتن دانش آن&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA" title="صنعت" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">صنعت</a></span>&nbsp;وجود ندارد! زیرا متخصصان اغلب به‌جای سازماندهی فرآیند تصمیم‌گیری جمعی به دنبال راه‌حل‌های تخصصی هستند. دیدن تصویر بزرگ(Big Picture)، ساختن فرضیه‌های واقع‌گرایانه و اتصال آنها به راه‌حل‌ها، توانایی‌های مهم‌تری برای یک عضو هیات‌مدیره است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل دوم- تمرین کار تیمی کنید و نه تیم‌سازی!</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">دیوید فیتزالان، مدیرعامل سابق زنجیره خرده‌فروشی‌های بین‌المللی انگلیسی، سخت تلاش کرد تا رویکرد تدریجی خود را در اولین تجربه عضویت در هیات‌مدیره اجرا کند. او دو تیم فرعی را سازماندهی کرد تا درباره اهداف مشترک، قوانین تیم و انتظارات متقابل اعضا صحبت کنند. تمام ۱۰ مدیر ارشد، برای اولین‌بار در یک تیم حضور داشتند و فیتزالان در تلاش بود تا مدیران را به هم نزدیکتر کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هجده ماه پس از آن، ارزیابی هیات‌مدیره، اطلاعات عجیبی به او منتقل کرد: مدیران از تلاش‌های او قدردانی نمی‌کردند. فیتزالان پس از بازتاب نظرات خود، متوجه شد که مدیران ارشد اجرایی علاقه‌مند به حضور در یک تیم سنتی نیستند. آنها زمان کمتری را صرف می‌کنند (چهار تا شش جلسه هیات‌مدیره در سال و بعضی جلسات کمیته و تماس تلفنی) و هر عضو معمولا در بیش از یک هیات‌مدیره حضور دارد. اکثر آنها کارهای متفاوت و تمام‌وقت دارند. مدیران ارشد ترجیح می‌دهند در یک گروه موقت برای حل<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA" title="مشکلات" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مشکلات</a></span>&nbsp;برای اولین و کوتاه‌ترین زمان ممکن، با مساله مواجه شوند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">رویکرد فیتزالان در حال‌حاضر ارتباط مستقیم با مدیران به صورت جداگانه قبل از جلسات هیات‌مدیره است، هر زمان که مشغول به‌کار با موارد پیشنهادی است، مشاوره می‌کند. پس از جلسه، او با یادداشت ها، گزارش‌ها و تماس‌های تلفنی موضوع جلسه را پیگیری می‌کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">فیتزالان در جلسات هیات‌مدیره، سعی می‌کند تا تمام مدیران را به لحاظ زمان ارائه نظرات هماهنگ کند. هیچ مدیرعاملی نمی‌تواند بار دوم نظر خود را ارائه کند، مگر تا زمانی که همه اعضای هیات‌مدیره نظراتشان را بیان کنند و مدیرعامل فقط می‌تواند برای شفافیت بیشتر سوال بپرسد، نه ارائه نظر. فیتزالان به دقت زبان بدن اعضا در جلسه را مدنظر قرار می‌دهد و به محض مشاهده نشانه‌های خستگی، تحریک یا ناراحتی مداخله می‌کند. در صورت وجود اختلاف نظر، او اجازه می‌دهد بحث ادامه یابد تا زمانی که یک توافق حاصل شود. او به‌طور کلی مخالف استفاده از رای‌گیری برای حل اختلافات است زیرا احساس می‌کند که روح مشترک را از بین می‌برد. در زمان تصمیم‌گیری، فیتزالان بر روی رسیدن به یک توافق مشخص و قابل اجرا، تمرکز می‌کند و از درک کامل مدیرعامل از این توافق اطمینان حاصل و از آن پشتیبانی می‌کند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۳: تمرین آزمایشی داشته باشید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اعضای کم تجربه هیات‌مدیره اغلب فکر می‌کنند که همه شغل آنها به حضور در جلسات هیات‌مدیره خلاصه می‌شود. در این حال افراد باتجربه به خوبی می‌دانند که جلسات فقط نوک کوه یخ است. سهم بزرگی از کار جلسات هیات‌مدیره تنظیم دستور جلسه و آماده کردن یک بسته پیشنهادی برای تصمیم‌گیری است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۴: به‌طور جدی به کمیته‌ها نگاه کنید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اعضای باتجربه هیات‌مدیره به‌خوبی می‌دانند که کلید موفقیت یک هیات‌مدیره کار در کمیته‌ها است. همانطور که مانفرد ون در مرو، رئیس هیات‌مدیره یک هلدینگ بزرگ با ۱۱ شرکت زیرمجموعه و به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در آنها است توضیح می‌دهد، «ما سه‌چهارم کار را در جلسات کمیته انجام می‌دهیم. کمیته‌ها کوچک هستند، اعضای آن تخصص خاصی دارند و بحث‌ها همواره بی‌پرده است.&nbsp; جلسات هیات‌مدیره رسمی‌تر است، بنابراین من سعی می‌کنم بحث‌های عمیقی در سطح کمیته داشته باشم؛ آنها را به تمام کارهای تحلیلی بسپارم و تصمیمات را برای کل هیات‌مدیره تهیه کنم.»</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">ون دمرو به عنوان رئیس هیات‌مدیره تصمیم می‌گیرد که چه کسی در این کمیته‌ها عضو شود. او از طریق تماس‌های ماهانه کار کمیته‌ها را رصد می‌کند، او‌ به‌روزرسانی برنامه‌ها، فعالیت‌های کامل نشده و ایده‌های آینده را در دستور کار خود دارد. برای اطمینان نظم جلسات کمیته، او به خوبی برنامه‌ریزی می‌کند تا با کل اعضای هیات‌مدیره در طول یک دوره دو روزه، ملاقات داشته باشد. هنگامی که نیاز به یک جلسه غیررسمی ایجاد می‌شود، او ترتیب می‌دهد تا آن را از طریق ویدئو کنفرانس به جای ملاقات شخصی، ترتیب دهد تا مدیران بیشتری بتوانند شرکت کنند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۵: بی‌طرف باقی بمانید.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اگرچه بسیاری از اعضای هیات‌مدیره باتجربه مشتاق هستند تا از دانش و تجربه آنها به‌طور کامل استفاده کنند، واقعیت تلخ این است که بهره‌وری جمعی هنگامی رخ می‌دهد که فردی که در راس هرم سازمانی است، دیدگاه‌های جدی در مورد یک موضوع خاص داشته باشد. این درس آموخته‌ای از دان مک گیل، یک عضو هیات‌مدیره یک شرکت مشاوره مدیریت در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87" title="ایالات متحده" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">ایالات متحده</a></span>&nbsp;است که برای اولین بار ۱۲ سال پیش به‌عنوان عضو هیات‌مدیره انتخاب شد. او می‌گوید:«متوجه شدم اگر بخواهم تصویر بزرگ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">(Big Picture) ‌در سازمان را ببینم و کار گروهی را تسهیل کنم و شخصا نباید بازیگر اصلی باشم، من باید بدون هیچ مشارکت مستقیمی در بازی،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="بازی" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">بازی</a></span>&nbsp;کنم. ابتدا دشوار بود که اجازه بگیرم و در بحث شرکت نکنم، اما به تدریج آموختم چگونه این کار را به خوبی انجام دهم.» با گذشت زمان او آموخت با بی‌طرفی، زمانی برای ابراز نظرات در یک دقیقه در جلسات هیات‌مدیره و زمانی برای مطالعه دقیق دیدگاه‌های دقیق بعضی از مدیران خاص اختصاص دهد. به این ترتیب جلسات پویاتر، با سر و صدای کمتر، جذاب‌تر و در مجموع سازنده‌تر بود. برای تقویت سبک جدید خود، او ارزیابی‌هایی کوچکی را در انتهای هر جلسه هیات‌مدیره سازماندهی کرد و از مدیران خواست تا اعلام نظر کنند که او به‌عنوان یک مشاور عمل کرده یا به‌عنوان یک تسهیل‌کننده فرآیند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۶: ورودی‌ها را اندازه گیری کنید، نه خروجی‌ها.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اغلب هنگامی که مدیران عامل به عضویت هیات‌مدیره درمی‌آیند، به دنبال معیارهایی برای ارزیابی عملکرد هیات‌مدیره می‌گردند. برخی حتی از مشاوران استراتژیک برای توسعه چنین شاخص‌هایی استفاده می‌کنند. فرانتس آپکنلر که در حال حاضر عضو هیات‌مدیره دو شرکت چندملیتی سوئیسی است، می‌گوید: تصمیمات امروز هیات‌مدیره، ‌وضعیت شرکت را برای دهه‌های آینده شکل می‌دهد. این ساده لوحی است اگر فکر کنیم مجموعه‌ای از استانداردها و معیار در پایان سال به دست بیاوریم تا نشان دهیم که به چه اندازه هیات‌مدیره موثر بوده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">با این حال، او معتقد است ارزیابی از عملکرد کیفیت کار هیات‌مدیره میزان اعتماد به آن است. او هیات‌مدیره را به عنوان «جعبه سیاه» می‌بیند که با تصمیماتی در آن گرفته می‌شود، ورودی‌های خاص را به خروجی تبدیل می‌کند. با توجه به اینکه کیفیت خروجی‌ها را نمی‌توان با دقت در زمان واقعی اندازه‌گیری کرد، بهترین کار اندازه‌گیری کیفیت ورودی‌ها است. و اگر ورودی‌ها خوب باشند، می‌توان به‌طور کلی انتظار خروجی‌های مورد نظر و مطلوب را داشت. در یک هیات‌مدیره پنج ورودی مهم هستند: افراد، برنامه‌های هیات‌مدیره، دستورجلسات هیات‌مدیره، فرآیندهای هیات‌مدیره و صورت‌جلسه‌ها. بنابراین انتخاب افراد درجه اول به عنوان اعضای هیات‌مدیره، یک مسوولیت مهم در شرکت است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">یکی از مهم‌ترین ورودی‌های هیات‌مدیره، اعضای آن هستند. بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که هیات‌مدیره دارای سرمایه‌های انسانی مناسب است. چهار ورودی دیگر نیز از طریق ارزیابی مدیرعامل و مشاوران کنترل می‌شود. یک عضو هیات‌مدیره باید بداند چگونه برنامه هیات‌مدیره استراتژی ها، انتصابات اجرایی، جبران خدمت کارکنان و جانشین پروری، سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک‌ها را<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4" title="پوشش" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">پوشش</a></span>&nbsp;می‌دهد. گرفتن بازخورد از مدیرعامل و مدیران ارشد درباره کیفیت دستورجلسات و مصوبات هیات‌مدیره، یکی دیگر از اقدامات مهم یک عضو موثر هیات‌مدیره است.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اصل ۷: رئیس نباشید</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اعضای هیات‌مدیره اغلب با مدیران، به‌ویژه مدیرعامل شرکت ارتباط برقرار می‌کنند. اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل ممکن است دستورجلسات و مصوبات هیات‌مدیره را بررسی کنند، گزارش‌های مطبوعاتی شرکت را نهایی کنند، تصمیمات هیات‌مدیره را پیگیری کنند یا جلسات منظمی با هم داشته باشند. در بعضی موارد، اعضای هیات‌مدیره حتی با مشتریان یا فروشندگان ملاقات می‌کنند، در مراسم‌های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA" title="مطبوعات" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(2, 59, 130); background-color: transparent;">مطبوعات</a></span>&nbsp;شرکت می‌کنند یا با مقامات دولتی جلساتی برگزار می‌کنند. بنابراین تعجب‌آور نیست که برخی از اعضای هیات‌مدیره خود را «همه کاره و رئیس» معرفی کنند. اما اعضای یک هیات‌مدیره خوب این اشتباه را انجام نمی‌دهند. همیشه به یاد داشته باشید که آنها نماینده هیات‌مدیره هستند و مدیرعامل را در مورد تمام تحولات و چشم‌اندازهای جدید مطلع می‌کنند. وظیفه یک عضو هیات‌مدیره این است که اطمینان حاصل شود اهداف، منابع، قواعد و مسوولیتی را که مدیرعامل نیاز دارد، فراهم می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">در نهایت باید گفت، چالش هیات‌مدیره واقعا در مورد رهبری سنتی نیست. برای اطمینان، هیات‌مدیره یک وظیفه رهبری مهم برعهده دارد: مشاوره و نظارت بر تیم مدیریت. اما این مسوولیت جمعی است، وظیفه یک عضو هیات‌مدیره این است که هیات‌مدیره را مجبور به انجام آن کند. اعضای هیات‌مدیره باید موثر باشند، آنها باید تسهیل کننده باشند نه فرمانده. نقش یک عضو ایجاد شرایطی است که مدیرعامل توانایی ایجاد گروه‌های کاری موثر را داشته باشد. اعضای هیات‌مدیره افرادی هستند که مسوولیت آنها آماده کردن یک مدیرعامل موفق است.</font></p></div></div></div> text/html 2018-04-04T05:27:19+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد عادت های شادترین مردمان دنیا http://www.hrjournalist.com/post/495 <div><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman" class="Cx38y" target="_blank" rel="noopener" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; box-sizing: border-box; color: rgb(23, 67, 132); text-decoration: none; display: inline; line-height: 27px;">Martin Seligman</a><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">&nbsp;متخصص روان شناسی مثبت، می گوید 60 درصد از خوشبختی به &nbsp;ژنتیک و محیط ما وابسته است و 40 درصد باقی مانده چگونگی انتخابها و تصمیمات ما برای شاد بودن است.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">بدون تردید عادات مشترك شادترین مردمان دنیا می تواند الگوی خوبی برای انتخاب یك عادت جدید در زندگی ما باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>عادت اول-&nbsp;آنها از لحظه ها لذت می برند</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSExIWEhUWEBUVEA8VFRAVDxIVFRUWFhUVFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQGi0dHR0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKwBJQMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwEEBQYAB//EAD0QAAIBAgMFBgIJBAIBBQAAAAECAAMRBBIhBTFBUWEGE3GBkaEiMgcUQlJiscHR8CNy4fEVkqIzQ2OTsv/EABsBAQEBAAMBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBQYH/8QANREBAAIBAwIDBgMHBQEAAAAAAAERAgMEIRIxBUFREyJhcaHRgZHBBhQyQrHh8CMzNFJyFf/aAAwDAQACEQMRAD8A+hTjsTmmbEhpLS3rSASkyPZRCPaQqQ0IIVIBXgCUhQ93AnQQU8HixOaB4EwibQIySgWa0gEVIEwIAhRWhEhYAMDAgEwooRFpRIWLBFRAqY8hUJ6TGplWMjH2Bh7lnPE6TqbXHvlPmNspO/EiBTlsHllsQZq1RKHATjmRBtJYgMJmw1aggFvhAskAMkCbCFRmEAhUgT3kAhAEiB4JAhiJB5XlsFmgezQBaEQEhXmEAQ0A7wBLwPXhEhYElYCyTCpzwIJhGBt/Fk2pjeTadXcZXHT6tNnZmECUwOk59LGMcaZWmQTkCWAEAS0sDwmokGFlVBmASiZksTUxIBsJQymRCG6c5VCyCRCXEKhRIWYUlLBaA1CIBi3OBJAgJeB5VgSwgQIKMBEDxqCADNCF2gHkMKG0BiwU81WAs1YA2JhBClACuwUEzOWXTFq53CJ3tbMdwM8/T/1NS/RXS57CejCEs80iApMBq04ElbSqDNLaHmlMhbG0ioWpJRY7AxSgYQiEJlRaQSiTSilCVtIFGpA8GkVDwkgF5RYQQg+7hUlbQK1RoEK8yoiTKgQplQ9EhRhRKqGtIis7QiFJkV4oZQSU4DhYQIaoBFlOf27j7/CJ5251r92FM2RhSq34mc210+nG5S2mKZnbR7uZQxbCS1eapaSxXqVzKgBcyjQDXgC1ImQCtG28wtDDKIE3BktQGwkAtibbpUFTxJMqGnWUKaiYUaoBIJLLCo0iwLVLSWFfWDCWcjXlBGjeB4UgIENUAgCKwktUtVgVqlYwkppveUWFpCAwJAXVe0Cv38gnvYVmYzGa5ROnudx0+7BEMvDUs9YKdeJnT0sevOLXJ1qUrC09iIqGRlZUVq0CuWkV7UyxAgUjKixTpGBZRLcZAyVSqsiKbqYDaNMyUp/cy0BOEiihU8NaUo4AQUhiOcWURVaQVixkDqSGKDTh7y0IGFgoxVA4wC70c4tUNVEWjN2qa2UdyisxNiWNlUWOvXgLdZjPq6fd7qo4THNmyVl7tvH4T1HScOOtN9OcVJTbWjOwPHCiBK0gJCmb2l2v9Vw71FAL2tTB1GY8SOQFz5RM07ux2n7zrRhPbvPycLsD6TKisVxa514VUVRUU/iUWBHhr4zEZ+r09z4RhP8As8T8XcUdv4WoFK4il8VsoNRAxJ3DKTcHpNxlEvHz2evhd4Tx8Gh9VldZX2hUFNepnDr6saeJDJp073J3zxcspym5ckQVsNP67EzvbSLyYnmXUNVnpWitUxUoBWzbzFIMUhCmKkIIkCUJbEzKqaYhieMUi7QYyi2BKqcogLasBJYV9fElqMYm8AHrGBTrV24Qg6FQnfLSLyLCiKQEvWywhB2hDQ0xV5B53MgquWvKkrOHBlFxBAze0WBz0ywHxILjmRxE4NfT68WomnM7E7WFW7qp8oOjcbTq6W4mOMnJONuoTHhxdWuJ3MdTHJjpk2lWvNjivpJxQyqmYaBiwB1BJFh4zjzmn0/7PaP+5qZR8ny1yLzFvUyrqCUi2Zwm33fsPtsYjBqzm9SmAlXmSBo3mPcGcuOfu8vlvFNp+763H8OXMfrH4SDGV+8e5NlB0J0E8rcantMnn4YzlPHJjqMtwQeoNxOtMU3lE48TFKuyqZzM3Wens44txNcAmd6kAcKTNQh9LDWgPCSAssBVVYVUakYSl4UUEKIMo5RYnvV5y2Pd4DIEVqRMCt9RMC1Rw9ooPFERQ8cOsK8EURY8aqjjFlINZeclhNWkGgpVOBlB0qdoS11EigfdCBNwItUGsBFhbYpSLSWPmmPwCpiKiHQFs1M7tDvt5zy9xh05W5ccuC2xvcg2Oew3A/nN6WlllHVPEPY2Pg2tuqyn3cfWfP5QxsV2gxLGwrOg+6hsB5jX3nYio7PpNHwba6VRXVPrPP8AZnVnzfNduZJJMr0+jTxx6Yjhl4kC5sLSPL14jqnp4JzkS1EuH2mWK5gNrVKR/p1GpkixsTY+MzOErlnpa0dGcX84sdfaNR/nct4lj+csVHaKcuHTp8YYxHyijMFtJ6Zujsh42Nr+MZRGUVLecaetHTqYxlHxdRsLtZXWsmdg1NmVXTKoFiQMwIF7jfLp1hxDzt14JtvYZezisoubv8afWBRnZfFpIAlUtsQskyUE1pFVq+IIhJIp1yTLSLiNAQ7NMtqGJFQ7pqAeGo1OMI1KFIwi0qwJuBATVxYWLFRtqaxyqxTxOYaSKBy0halXp1DKkm4ag/GVGlTpmAwqIFHFvllFU7UIkohNPHkyNLQYmAqrTY7oRXen3al3YKqi7MdwErWnpZamUYYRcz5PmvaTbxxNW6jKi3CfeI5k9eU6+WUTL7vwzwfS2+MZakRln/T4R92OjnUA6SdUy9vqiFHF41aep9Oc1jpzLzNz4jp6XMsx9p1HPwi35zl6Iju8ifEtfWmsIpIw1ZuJkvH0a9hu9SLnINTZ9XqfOIyx9HFlstz62QpZYmpcWE6mnPK3QqZjbcfznFlj0xbv6Gr7bKMe0rK0+XnMu9GFdl/ABi6gby6gHkSRaHPnl06WUzzxP9H2/avaDDYcf1Kq5vuKczk/2j9Z2ZyiHwO28P3G4mtPCfn5F4DaaYqn3lK9rkEEWIIkibce72mpttT2ep3Q1BpXWSotC2obbx3dqERc9Z9KVPr95ug/nEjj1dTo4jmZ7IdsPZPcp8bGpVY5qtQ8W5D8I3Cbwx6Y57lzPdrBOk0hgoxQLuBCjFKFQbQlPBhAFyDxgIfDA8YCTgFgs+jSAgO0gFcQPd4sCO9HOLVPeDnIE1UVuMFM6tgheWEMSiBFLaxQMtMriLIr579J21jmXCqdFs9W3Fj8qnwGvmOU4tTLyfX/ALObKIxncZd54j9Z/T83CPYAnkLzip9TnlGOMyo1sZckKdPeXmHmam5xzmYiVZ6634MeOgNpqOp1c9XRieYiZj4FU9ptqVpkgbzwHjppOT2frLqY+JzMz0aV1/nosf8AN1CLFRbx/wASTjHq58fEdSf5Pr/YgYwjW1vAzHR8U/e8o56fqtIveqSdbLmBsL77EXmbmJp2scI3GHV8P8hmMCpuOBnLExMVLyssctLOMse8NalU3ONxH+xOKIqae7hnGURqY9pOrsVF1NlbhyPKTLGuYb1Munt2kvDvrELpZXL6v9H1TJhv7qhPpp+k5sOz4/8AaDO93XpEfd1L1ha5IHpN8PE5YeP27SU5Kf8AUqE2AHy368/KcGpucceI5lronzXdkbKyE1ahzVX+Zj9kfdXlNaWnU9eXMyxMtNiBOYKOKXnIUJdoKd0tlIqYsyW1RL4trQrExu0KwayqTLCGYZq7b9JeEauHoNxhFsIYRDJAp18UF3mVWdX24g0vBQ6WNZ9xkmFSxeTgVcQavCWgjDvXvrFQW1cM7DfJSLy1xxloC1QGEVnrheMAk22i7zJLcQ+SbWxxr16tU/bckeG5fYCdWZuX6Zs9L2Ohhpx5R9fP6sTa2N0yjzm8Yt0fEN10x0wxqtc8JzY4Q8LV3OVcLGVqdMpb4nPxcx0mZm8vhDtRjnobedOve1O/qmozUwKdPeursOLHh5DT1l4nnJnLLU0a0dDvHefj6fh2GtVwP6lO4+8Blb9jM5YxPZy4aurjH+rhcesRU/ZOUEXBuPecfMd3P04ZxeM3DY2Ng/6TN0YAa8Yy55ehsdLp06+f1ZGIWMXR3GMXJmzm3ry1H6/pLn6t7DK4y0/Tn7rTZmRlXfoR4g/7iPi7WrGeenMYczHZWGYa2nHcW8zb+IYZedTDrNh7arU6AXMbXOUcQJwamtlGXTi8re54autOUcjq4urV+ZjbledfLUynzdHKHb9jdh92O+Yan5RbUdZ3Nro/zy6mplzTpqhnecTNxNJzuhCFwjcYaewuA7rTU+Mdy2sguN0UlvdwYotP1QcYpbNWkBuEIPLA8RAz8VUO6BlV8OW3maFQ7HS995hbXsKmXQCEmV+14QBpiBFgIAM0Ae8gQakBNVM3GFVa2AUqwvqVIB6kSS5NLOMc8ZnymHzM0iLraxFwRxuOE6j9SiYnG8Zu+znMUuus5MHzW5xvLl7BoDUpi3/uLcc9Zu55cWjhhlq6eM+sLuKW+IP4bsPc/pMR2+b0dxzvP/MX/VkYZBl7xtdbAcWY67/cznynmoeBt8Mej2upzzXzmf8ALlZXaLowUNcW+JTquvAA+UzGFxbtzvdTT1I08Z4jv/ZYCMSDlCsxsUF7a7jbh4Tiyrs7uOOpPTn09OU+Xr9nWCnkpZeSH8piXvY4xjFejkqoJNhLj6vF1rzz6Y8zKNlaw6jx0k7uXSrTziIXsKvGarh39vHNrWJpANcDQ6+fH+dZ19WKm3yXjmynR3M548Rnz+Pn9zsKuY24TqZccvN0Yq7dr2V2H3rZmFkG/r0m9tpe0m57Mauddne2VRbcALCetFQ6lWU2KQcYKAMWh3QIarCWfkE0hghUhZBOg3mLWkGoo4xa0rVdpUl3sJLKKO2qP3h7SpSricar/KLywklrTJlQ5aQgFcQBJMBbuBvMFKtbGqsLSpU2mN4F4Wmdiu0QTeCPKSZWiqXaPP8AKpPlBTTw2Idt4tKNBIZc52ywmi1Qo0OVzbXXcSfK04dWOLfW/szuvez0Mp78x+sfq+c7aw9mzAaHXz4zjxl63iOhU3HmzMB/61Ph8YnL5S8fbf8AJ07/AO0NfFpbF9HpGx65WX8x7zGP8L1NxFb6p/mxmvyljYBSFtdSD9ki4vz1m9TLl5ex05xwqZiYnyq1tCiHMAM3A2sB1HWcc5ZS7uGOjpZdcRF/Jd2AmermOuUX8zuiqdjZz7XUnL0/rLQ2xtAWKLqTof2Ex3d3ca3RHTHMyxmAUW3sfmbl+ESzPk6U4+ziv5p7/ZWVjnHK83FU6kZZe1j0bOCYcfSaxp7WjPK/UANM8xr4fwTGrjHRLqeN6Uam0yy88efy/su9msCarngBa55DjPNywnPKMYfEaeXuzL6js8qiBEGg956enhGGNQ6+WVymsGPGcjFsjEbOdj8xmolF7B4ArvN4tF9aclj2I2rSp72Eowcd25opooZv7VYxTS7s/aj1xmHwjkd8kwq7Uw5YfMZEssUuBvKWydqdmkrMCSR4EiWJoWsB2Yo0+F4tGxSwqAWAEICrh+UtorOLb5RSxO0lTrCxDB2h2kqbqdJj7CGoiFbZeKr1W/qjKOUQS6ilgkI5wzMvfVFXSwgtVxWzkfeohbKw+z1XcsFry0rQCBtAqbUp95SdOan13j3AmZi4drY686G409X0mPy8/o+a4+hmUjlunX7S/TdbTjUwpyuJplGDciD6G85cJvh8putLLRzjKPKW5tv5KddNe7YHTijW19QPWYw7zi9bxP8Ah091hzGMxP4T/kObrnI7KNwY5fA6r7ETnrqi3zmpl7HWzwjtE8fLvH0T30x0uSde4a+GrGkgRfnbVjxFxoJxZcy9nQynQ04wiPey5n7fkaiBFLk3Y6D+chMT8HaxxjTxnPLmZUalSaiHQ1NS5spDqPETVODHK8o+bWwzREva0ZprYXDs/wAKgknQATGrMxhNOHxrPp2WcR51H1fQ+zPZ006PxCxbU/tMbfSnH3p7vgc5iI6YalSmac7bik2libwkisTuiks9KZ4yoYFECu+zqR3pfx1hUf8AG0fuD0ELZD4XIwyCw5RCTK/SBlpLS1CSlMFISglpiAWSBOSALUAeEgoYrZIJvYS2rOfBgaECLLLOFB3CUs/DUGXeYZPciAlqghaKatCkvWhaIesYGZtLbApbzrynX1deMeIckYerkHxYdzYWuTpw1nDjqdXd9t4J4rjrYxt9SfejtPrEfrH1Zm1MIOWh9pu6l6W828ZR8JU8Diu6vTqDNSOl9+UHeD+HXynJxlzHd5OjrZbaJ0tWOrSn6X6/D+jO25s9qLC9yu5H5rwB6jdOfTm3keJbXPQyie+PaJ+Hlfxjt8Sdm0C5vbQa3O6/ASak1CeH6Gevnde7H5NqwXUnxbiegnWp9J7mlHVlPM+f2UsRi836DlLGLz9bdzkrF5unUnUMw2rDxieHJoT1amMNfC2va0y9vSmLp9J+j7ZgQtXqbimWkDva5BZvDQAHqZvp8nh/tDvscscdDCbmJuf0h2tTGDhK+UmSDTLypyOnh1WLKND8hAOxMCe7iygd4TuFustIBUB4wpoXkPWUNRDAPIOMAXqqN5AiZWiG2lTH2ryWtM7aXamhRF3JA52NpIkplN9IGHJ+G7eCsYtelbw3ad6vyUX8SCBNMtfD1arDUWiksxsIN7QUBqI+yIspXr0GH+IspVZecor12UbzDUM7F7TRBfU+AhaVXxtVgClIm8kzQr47G1KSXcAOdy8vGdTW16isW8Y83IYuozkm9zOnjzNyTMyStAzcyuNxNwctRT8Dcd05tPO+JfY+FeMRqRGjuJ58p9fhPx+PmznwhLWtpfymuz1cttOWVVw0KOGAUqbkEfKTcDwB3TXU5p2eEYzGPb0lk7RY0/lUnle2Udes3jUzzLy95lq7fGsMbn6MKtimY/ETOx0Q+c1N1qZT788g7yOlj2siUkyTUN4zlkvYJCGHjOHLJ6m005xzxl0vZzZhr4gIORZvAf5tGLteIbidvo5Z49+0fOfs+q4LZRX5mM3b4ieZuWlTCru1hDcxPSEGtKCkVa6J8xAgph47thQRsinMeQ1PtLS0t0NpZxmBkpWoKfMzTjGpVYVS2jt/D0RepVVfEi/pKRDk9o/SZRW4oo1U8wLL6mS4a6V3YO2quMTOTk5oN48byTa8Q3fqKstmuepMlJ1Ap4VU0AAEAMfs6nXQo6ggyrZGy+zmHpDRFHXjFo2qaovyreENBPQSo8F8/GFoFTFIo1MisnaHaelT3KznkqsT7S1Jw4/bPafE1LihhXT8TD9BFUvANkUKzWbEg5yTZSfhFj0iZn0JdLh8IbC+UDkBcepnBlhqZd8q+SWczMvh4W/Kcf7pHqRky9p4CjUN2BB57xJO1rs1GcMGtsVQfhYEehnHOnMd4ajnsoYrAOOknS1ESx6+zyeM3GMtVJYzUxctccjrOWMZexsfEt5p5Rhjl1R6Tz9e5a7X5p5gy0+pw8RmP4sfyKx2KRwLXvxBElM7jc6erjFd2RWw2bhOXHKnia219pPZCbPlnUZw8N9VingwJic5l3NPZY4rNKmAZju7enhGMvoH0b2VKtS3xM4XwCgH8z7CbxiZfPeO6kznhh5Vf6fo7Naxbf6Tkp4B6E8BCHqrcoORd2x4wnKliNkK/wA7X6cJbC6WwcOu5R6CLD/+PpjcI5LXXo33t7y2yWcKjDVvK5i1pVOwcLe5poTzK3PqYsGuycOu5FHgoktSMVhEp/HTXW/xWFriUW8NXDC4ikOqC8lFhp0ustFmrhzvsf0loG4PMDzk4WpeC/i/OLSkFep9Isoo4deCkyWtDXDL9z8otXnoD7ogJxWHUqQQB15SWqhhAynL844NwmmZXO6J0tIFtsq+8eslr0kVdlUvtEeQvMy1EBGy6BFu7LSdLUcMDbWwCLsiBV5cZyRTkxycF2ioumUHcwvcdOEzlL2/C8MZmcvNi2nHL2qhKrMtRjBqpeWrcsYXKbRTVI6ScszPk6LZPYrF1srZAiNrnc2AGnDfrfSajF52t4noaUzEzcx5Q+jbD2NTwtFaTMGIuWI3Ek3P7eU5IfNb3c/vOrOpVR5Q01qfcTzMrpmDPxIHhCDWmTvJMINaMILuoKBVdV3wUoVcbr8IuOctDU7roPf95UoIA/D7fvJa0FqoHEex/KLkLaueGnU2AlpLQKRbfc//AJloNSko0uB0Av8A4iyh2HBb9Tu9N0gaFY7jboP8QJNPmffWFoQpj+XgRdRy9oECqvP84AvilG8gfzrCk/8AIJwIPQFT+UUWBsSzbhbqd/pFFpTCE6tr47oTk0BF436DdIUnOx+UZRzNh+cNQE077yW8NB6mAS0APsgdTr7mVRFOZ/aZVQ2hjMNTU95VpoObOomWofMO02Owj3C1A/LKCR4gyzMTDubbcTpZxk41jMU+rjOMoiY83gZKbjIdOpY3mobxzqbNoNckRHo3jqRc2sbPRVqozjMqsC6b7gEEqZxZ6kYcPJ3m/wAcMcsdOby+kfi+w7N2guKXMtXQfYAOYeI4efKcmGUZRcPlJiYaNLDAbl8zqZtDsnM36cItFTEbUo09C4BOgA1b0EWtAxG12CFkptUIHy6C/rJEkw4rEfSFii5p08IQwNiGJuPQTSU0cBjdo1dahSkPugEt7mVHQYbCuwsxLdTuhF0YdV0JEco5TDHa9TV61KgvSkjv6bvebo4dBgsLVA+OtUqnixFNR/4qLe8nCWtLTUbz6a+50ktDVB+ytvxHU+/+YtR9zrmZuHl6nSA9UA4X9/c6QPGoP9fEf2gV32il8uYE6XW9yL7rqu7zkmYaqVPE7VdSQtJzYi7fAi2PEbyRJ1fBYgNStWa9igFvhNmZuu82km1inEdr8XtSjUXu6rMj/L3dNLq3FTZb9QZYmThn4TYO1cRrVrPTH4qjX/6qZrlLh02yewNIWNVnrt+Jjk9IhJm3VYfA06IsMqgD5FA/SEpYSrf5E8zAgqT8zE9F1t4ncIDqSW3ADmd59TpCicqAWY6DexICjxY6CFYbdr8LnNOlUFdwPkpaj/7Dp6TMysQOjjcRV1stFb6W/qVGH9x0B6Wk5leIUqmynL5nrVKu/RichHKw0B8pmp82rENl0WUoUUg8CBHTB1OO2h2BVahZGPdn7H2l6X5SxEKzdo9jjcFDlFtQ2s1MQ9PbeIzpYxjMXEOex2yK1J8mQtf5WUEhpmnqae+088bulyj2TxpAY0SoP2mZFHuYZ/8AoaH/AGdP2X7GtTdatZgSCctNfk1Frs537zoBy1mZl0d34l14ThhHE+cujxnZHDVDmZSjHcVOW/iPtTE4RPd5EZzHZSqYNtn/ABpUUroCtR0Vn9hxHDXxmI05wm8UyymVfaf0jKnwpRLN9rMy5F8Au/ztOfGbg6Whs/awxSh+8zc0GijoQIqRp06aHTKPaShGQpqNR+U1CG06SMc1hfibC81DMrl6aDdcyok1Xbd8I57pYSUIi8y3XcJUNUHgAOp3+pmpEtSJ1JJ89PfT0EzKGplG4X67/wDyMgg4lRxB8NT6mBk7Q7T4enoagZvuJerUvysNF87STSxEuZ2n22xTaYfB1DyeolRvRFFveOpqMY85YdLG7TaqtTEpXajez0wuSmFPHu1te3UHjJzPdqOmOz6LsxUsCgHy6W3EcpaiOzEzPm0GW40seX7QkK+XKbcL/D0PKFMIuPP3kB0qwGmW7c9SPECWATVG+2wTpfX/AKiAKlBuserfoolQ3v1O9rjlY28lEKn62OAPmNfIbh5wMXamOx7aYelST/5azl3HhTUZR6mRXKbQ7I47Em+Jxfefh+Iqv9qCyjyEkw1EmYL6PGpsKlOuwcaqcnwHoRyiIguXVYKqynu6qhWtcgHQ/iWVlpqf5z/zCkVqYGv+j/mRSTVUixP7+EUtlLQQ781ui6+pliJSZeXDAapSC/jNi5irOourhmJ4E82Nz5cBM9K9QzTrfZ05tYsT58JOktBw1ci1yvNlAD/9jujsjPbshSY5qiZ2+9UcsT5ky2LlHYFBOFJfAAxaFYnYmHW7p8L20KDKCeF+cNRKns3Hk/DUQowNtflJ5q24xSy1hil4nw6+XOKZIcm90FuZbQHy3zUYpMrCZuJ8NAPz3zVMnrQvzPqfzlpDRh+lvEiahDB4zQhl8fWZkC9MHfr43mSgiitvlHpMzK0fTw68reFpLSjUwwvx9uv7RaiOFUC9vcwOdw1UjE1qYACoVygDdcEn8ojzWY4iW0v6X84QjGtYHQai8QpeHXNYknUa20lZtZFEX/U3vEicgBtaLWlinRB5+0lg1w6/wmFSaSjgIWGdtLGtTtlC6tbUTEy1ECw+MduNt24DmectoKvXYcT/ADwmhm4zApUPem4dFJVgbHwPMaboosVDFMUB6dZaQ2kTUtmJseA0EtcJZ1OkovYAW9/GSVWcNhgwub+HD3kVaNBR9m/jcxSKj4ojQADqBrAVXrsB8x9v0loV1ctxPqf1kotapYJTvJPp+0JaK9BUGgvu3lv3klYJ7217Ko8v3iFc7tFTiHVXYgBrrlOUqeYmqIml/C0FDKo0vfX7WnUypK7hluxG6x3jf6nd5Qi7UQILgAm+86yoCpWOnU7uHtNBqU7j/Uo//9k=" alt=""></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">شاید یكی از شادی آورترین لحظات در زندگی، صرف وقت برای "بوی گل رز" است. وقتی از لحظه های کوچک زندگی لذت می برید - خوب یا بد - شما بیشتر از آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد آگاه هستید.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">شادترین مردم بر آنچه که می توانند کنترل کنند، تمرکز می کنند و به هر شكل ممکن در لحظه لحظه زندگی شاد بودن را انتخاب می کنند، مهم نیست که موانعی در زندگی وجود داشته باشد، بلكه مهم عبور از آن هاست!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ادامه دارد...</font></div> text/html 2018-03-28T23:31:38+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد ⁣آماده هستید؟ این تمام اطلاعاتی است که فیس بوک و گوگل از شما دارند! http://www.hrjournalist.com/post/494 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; box-sizing: border-box;">جمع آوری اطلاعات شخصی ما به مراتب فراتر&nbsp;</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; box-sizing: border-box;">آسانتراز آن چیزی است که بسیاری از ما می توانیم تصور کنیم.</span></font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">شاید بعد از خواندن این نوشتار کاملا بهت زده شوید</span><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">چرا که در آن به شما نشان داده می شود که&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">چقدر از&nbsp;&nbsp;اطلاعات شخصی شما در اختیار فیس بوک و گوگل قرار گرفته است بدون اینکه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">حتی از آن خبر داشته باشید!</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">گوگل می داند کجا بوده اید(یا حتی الان کجا&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">هستید!)</span></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Google هر زمان که تلفن خود را روشن می کنید، مکان شما را (اگر وضعیت تنظیم&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">موقعیت مکانی فعال کرده باشید) را ذخیره کنید. شما می توانید یک جدول زمانی</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">از اینکه از اولین روزی که از تلفن همراه خود از Google استفاده کرده اید</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">از تمامی مکان هایی که حضور داشته اید تهیه کنید.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای دیدن اطلاعات خود به این لینک مراجعه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">کنید:&nbsp;</span><a href="google.com/maps/timeline?…" target="" title="">google.com/maps/timeline?…</a></div><a href="google.com/maps/timeline؟..." target="" title=""><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">گوگل همه چیزهایی را که تا به حال جستجو کرده اید(حتی بعدا آن را&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">حذف کرده اید)&nbsp;&nbsp;را می داند!</span></b></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">سابقه جستجو را در همه دستگاه های خود ذخیره می کند. این&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">بدان معنی است که حتی اگر سابقه جستجو و تاریخچه تلفن خود را در یک دستگاه حذف</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">کنید، ممکن است هنوز از سایر دستگاه ها ذخیره شده باشد.</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود به این لینک مراجعه کنید:&nbsp;</span><a href="myactivity.google.com/myactivity" target="" title="">myactivity.google.com/myactivity</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font><b><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل یک&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">پروفایل تبلیغاتی از شما در اختیار دارد!</span></b></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">یک پروفایل تبلیغاتی براساس اطلاعات وارد شده توسط شما، از جمله محل سکونت، جنسیت،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">سن، سرگرمی ها، شغلی، منافع، وضعیت تاهل، وزن و درآمد در اختیار دارد و بر همین&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">اساس نیز آگهی های مرتبط با شما را در صفحات جستجوی شما درج می کند.</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود از این لینک کلیک کنید:&nbsp;</span><a href="google.com/settings/ads/" target="" title="">google.com/settings/ads/</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b>گوگل تمام برنامه های مورد استفاده شما را می داند!</b></font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Google اطلاعاتی را در مورد هر برنامه و افزونه های&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">مورد استفاده شما ذخیره میکند. آنها&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دقیقا می دانند که چقدر از آنها استفاده می کنید، در چه ابزاری(موبایل یا PC) استفاده می کنید و از کدام برای ارتباط با دیگران استفاده می کنید. این&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">بدان معنی است که آنها می دانند که شما در فیس بوک از چه کشوری و با چه کسی صحبت</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">می کنید و حتی اینکه چه زمانی به خواب می روید.</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن داده های خود روی این لینک کلیک کنید:&nbsp;</span><a href="security.google.com/settings/secur…" target="" title="">security.google.com/settings/secur...</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b>گوگل تمام تاریخچه یوتیوب شما را دارد</b></font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل تمام سابقه یوتیوب شما را ذخیره می کند، بنابراین احتمالا می داند&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">که شما یک محافظه کار هستید، یا فردی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;خودتوسعه هستید، یهودی، مسیحی یا مسلمان هستید، احساس&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">افسردگی&nbsp;&nbsp;دارید و یا برای خودکشی آمادگی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دارید و یا حتی از بی خوابی رنج می برید ...</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود به این لینک کلیک کنید:&nbsp;</span><a href="youtube.com/feed/history/s…" target="" title="">youtube.com/feed/history/s...</a></div><a href="youtube.com/feed/history/s..." target="" title=""><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">تمامی داده های گوگل درباره شما قابل انتشار در یک فایل word&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">است!</span></b></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گوگل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">گزینه ای برای دانلود همه اطلاعات ذخیره شده در مورد شما را فراهم می کند.&nbsp;&nbsp;این&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">لینک شامل بوک مارک ها، ایمیل ها، مخاطبین، فایل های Google Drive شما، تمام اطلاعات&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">فوق، ویدیوهای YouTube شما، عکس هایی که در تلفن خود گرفته اید،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">کسب و کارهایی که از آن خریداری کرده اید، محصولاتی که از طریق آنها خریداری کرده&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">اید و ...&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">آنها&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">همچنین از تقویم شما، جلسات Hangout&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Google شما، سابقه موقعیت&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">مکانی شما، موسیقی مورد علاقه شما، کتابهای Google خریداری شده، گروههای</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">گوگل که در آن هستید، وبسایت هایی که ایجاد کرده اید،صفحاتی است که به اشتراک&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">گذاشته اید،&nbsp;&nbsp;و اینکه حتی چند بار در یک&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">روز قدم می زنید ... در اختیار دارند.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">برای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">دیدن اطلاعات خود به این لینک مراجعه کنید:</span><a href="google.com/takeout" target="" title="">google.com/takeout</a></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">فیس&nbsp;</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">بوک یک گزینه مشابه برای دانلود تمام اطلاعات شما ارائه می دهد.</span></b></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">علاوه بر اینکه می تواند به وبکم و میکروفون سیستم شما نیز دسترسی پیدا کند و هر&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">فیلم، موسیقی، مکالمه و .. شما را ضبط کند.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">شاید بزرگترین چالش امروز همه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">ما در فضای مجازی، موضوع #حریم_خصوصی باشد، که در بسیاری از موارد خود ما باعث درز</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">و نشت اطلاعات فردی خود هستیم. این سوال جدی و مهمی است که چرا ما به گوگل و فیس&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">بوک و سایر سایت ها اجازه و رضایت دادیم که به حریم خصوصی ما دسترسی داشته باشد.</span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">این نکته نیز قابل تامل است که چگونه گوگل، فیس بوک،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">اینستاگرام، تلگرام و ...حاضرند خدمات فوق العاده خود در فضای مجازی را به رایگان</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">در اختیار کاربران قرار دهند؟!</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">شاید رسوایی اخیر&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">شرکت فیس بوک در درز اطلاعات بیش از 50 میلیون کاربر نمونه کوچکی از اتفاقی باشد&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">که برای هریک از ما و درباره اطلاعات کاملا شخصی ممکن است رخ دهد.</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">نکته دیگر اینکه در استفاده از فضای مجازی، احتیاط شرط عقل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">است، ممکن است حتی تعداد انگشت شماری از افراد در صدد سواستفاده از اطلاعاتی باشند</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" face="Mihan-Yekan">که خود ما در فضای مجازی بدون ملاحظه منتشر می کنیم.</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">پی نوشت: بخشی های از این نوشتار از مقاله Dylan&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">Curran در سایت theguardian.com برداشت شده است.</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">لطفا اگر آن را مناسب می دانید برای دیگران </span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">&nbsp;#بازنشر نمایید.</span></div>