مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://hrjournalist.mihanblog.com 2018-12-12T14:30:50+01:00 text/html 2018-12-12T07:33:17+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد رهبران خود را تغییر دهید تا فرهنگ شما تغییر کند http://hrjournalist.mihanblog.com/post/531 <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">سید محمد اعظمی نژاد*</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><a href="http://www.hrjournalist.com/"><b><span dir="LTR" style="color: windowtext; text-decoration-line: none;">www.hrjournalist.com</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">منبع: </span></b><b><span dir="LTR">forbes<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>*رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.globalaccess.co.za/wp-content/uploads/2014/07/queue-management-system.gif" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiXoYvq5ZnfAhXBJVAKHee6AokQjRx6BAgBEAU&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.globalaccess.co.za%2Fqueue-management%2F&amp;psig=AOvVaw1Pf-U0jvcOg_1Z1UT5ruvb&amp;ust=1544686920917357" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;">شما &nbsp;فرهنگ سازمان را چگونه توصیف می کنید؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تحقیقات انجام شده بر روی عملکرد فرهنگی و سازمانی توسط کاتر و هسکت، فرهنگ را اینگونه تعریف می کنند:«... دانش، توضیحات، ارزش ها، باورها، ارتباطات و رفتار گروههای بزرگ مردم، در یك زمان و مكان مشخص». آنها نتیجه گرفتند که تفاوت در فرهنگ توضیح مناسبی برای آن است که چرا در&nbsp; یك صنعت یک شرکت موفق می شود و دیگری شكست می خورد. . مقایسه شركت </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Apple</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">را در مقابل </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Blackberry</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مثال خوبی از این موضوع است. به طور یقین علت موفقیت شركت اپل تنها استراتژی آن نبود بلكه دلیل اصلی، فرهنگ این شركت است. شاید بهترین خلاصه برای این ادعا جمله ای آشنا از پیتر دراكر باشد كه می گوید:«فرهنگ استراتژی را برای ناهار می خورد!»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">با این حال، فرهنگ نمی تواند ثابت باقی بماند. با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تكنولوژیكی، فرهنگ سازمانی نیاز به انعطاف پذیری و سازگاری دائمی دارد. متأسفانه، اغلب شرکت ها به مدت طولانی برای تغییرات فرهنگی در سازمان خود صبر می کنند. انجام این کار ممکن است مخاطرات جدی برای كسب و كار به وجود آورد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در یك نظرسنجی از مدیران 91 شرکت با درآمد بیش از 1 میلیارد دلار در بیش از 20 صنعت مختلف كه به تازگی انجام شده است، &nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Innosight</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">از مخاطبان پرسیده است:«بزرگترین مانع شما برای تغییرات فرهنگی در سازمان در واکنش به تغییرات شرایط محیطی چیست؟»، &nbsp;40</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">%</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> از پاسخ دهندگان به نظرسنجی، "تصمیمات روزانه برای رسیدگی به بحرانها و بدهی های مالی و دلیل اصلی نداشتن استراتژی و برنامه مشخصی برای تغییر است». جالب اینكه این پاسخی كه بیشتر افراد به این سوال دادند و پرتعدادترین پاسخ بعدی كه 24</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">٪</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> از پاسخ دهندگان ارائه نمودند:«فقدان چشم اندازی شفافی برای آینده» بود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">چه گزینه هایی برای تغییر فرهنگ در سازمان وجود دارد؟<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">چندین فرصت برای تغییر فرهنگ در یك شركت وجود دارد: به كارگیری یك مدیراجرایی جدید ؛ شروع به یک عملكرد متمرکز، مانند افزایش نوآوری و یا بازسازی سازمان. اما جک ولش در این باره پیشنهاد متفاوتی دارد: «اگر می خواهید فرهنگ سازمان را تغییر دهید، رهبران خود را تغییر دهید.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این موضوع به اندازه ای ارزش داشته است كه تحلیل شود که چگونه تغییر رهبر، می تواند فرهنگ سازمانی را بهبود و ارتقاء دهد. تحقیقات در </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Zenger Folkman</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">نشان داده است که نتیجه عملكرد رهبران بانفوذ و قدرتمند در تمام خروجی های قابل اندازه گیری سازمان قابل مشاهده است: مشارکت کارکنان، نوآوری، وفاداری سازمانی كاركنان، بهره وری، فروش، عملکرد و رضایت مشتری. اگر از &nbsp;استعاره «سكاندار كشتی» برای &nbsp;رهبران سازمان به عنوان هدایتگر كشتی سازمان استفاده كنیم دلیل پیشنهاد جك ولش روشنتر می شود. گرچه تیم رهبری بخش نسبتا کوچکی از یک سازمان را در اختیار دارد اما آنها تاثیر زیادی بر مسیر &nbsp;حركت دارند و به طور خلاصه، رهبران فرهنگ را شکل می دهند و به طور یقین هر حركت در سكان كشتی تأثیر عمیقی بر سرعت و ثبات حركت &nbsp;آن دارد.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">برای توسعه رهبران سازمان باید ابتكار عمل به خرج دهید!<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این روزها بسیاری منتقد جدی روش های آموزش و توسعه رهبران هستند، آنها می گویند:«چرا با وجود این تمام وقت و پولی كه صرف توسعه رهبران می كنیم، رهبران ما بهتر از گذشته نیستند؟!» برخی معتقدند كه توسعه رهبران از استراتژی و فرهنگ سازمان جدا نیست و عده ای می گویند كه روش های رایجی كه برای آموزش و توسعه رهبران استفاده می شود قدرت تغییر رفتار در آنها را ندارد. برخی دیگر عدم استمرار و پیگیری ناكافی در توسعه رهبران و مهم تر از عدم استفاده از كوچینگ را دلیل این عدم موفقیت می دانند.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابتکارات توسعه رهبری</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">منتقدان توسعه ی رهبری حمایت شده توسط شرکت سخت نیستند. مدافع سنی استدلال می کند: "پس از تمام وقت و پولی که ما در توسعه رهبری صرف می کنیم، چرا رهبران ما بهتر نیستند؟" برخی معتقدند که توسعه رهبری اغلب از استراتژی شرکت جدا نیست. دیگران می گویند که روش هایی که استفاده می شود قدرت تغییر رفتار را ندارند. با این حال، دیگران متوجه می شوند که دخالت مداوم و پیگیری ناکافی است. بسیاری از این انتقادات توجیه شده است! با این حال، بسیاری از سازمان ها در تلاش برای از بین بردن این موانع برای موفقیت هستند. تقریبا اغلب این موارد درست و به حق است! <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">سه راه برای بهبود آموزش، توسعه و پیشرفت رهبران در سازمان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">که توسعه رهبری می تواند به طور قابل توجهی از طریق روش های زیر بهبود یابد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> مشارکت مدیران در تمامی فرآیند توسعه افزایش دهید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> توسعه رهبران را به کار روزانه تبدیل كنید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> اطمینان از این که توسعه رهبری تقویت و پشتیبانی شده توسط تمام فرآیندهای منابع انسانی، از جمله استخدام، انبار، مدیریت عملکرد و جبران خسارت است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> &nbsp;حداقل یك سوم تا نیمی از رهبران شركت را درگیر فرایند توسعه كنید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> در موضوع توسعه رهبران به دنبال خروجی مشخصی چون نوآوری، تمرکز مشتری و &nbsp;یا سودآوری باشید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">از این موارد سه مورد برجسته تر است: .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مشارکت مدیران در تمامی فرآیند توسعه افزایش دهید. <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;در تجزیه و تحلیل اطلاعات از &nbsp;61 رهبر در صنعت مالی، روند قابل توجهی به دست آمده است. از رهبران خواسته شد تا سطوح حمایت مدیران خود را برای برنامه توسعه خود توضیح دهند و سپس به سه گروه تقسیم شدند: مدیران ناکارآمد، مدیران تا حدی حمایت کننده و مدیران بسیار حمایت کننده. سپس ما از رهبران سؤال شد که میزان پیشرفتی که آنها در برنامه های توسعه خود دارند، با استفاده از این سوال، "من احساس می کنم که من برای بهبود مسائل خاص در برنامه توسعه من پیشرفت کرده ام. نتیجه حاصله بسیار جالب بود چرا که رهبرانی كه &nbsp;از برنامه های توسعه ای بسیار حمایت می كنند تا دو برابر احتمال دارد احساس بهبود و پیشرفت بیشتری نسبت به بقیه دارند. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">توسعه رهبران را به کار روزانه تبدیل كنید.</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> بسیاری معتقدند که تعارض زیادی بین کار روزانه و توسعه وجود دارد. کارکنان همیشه اولویت اصلی خود را وظایف روزانه خود قرار می دهند و همیشه توسعه شخصی خود را به وقت های خالی یا استراحت موكول می كنند! نتیجه این است که توسعه تقریبا همیشه در اولویت های بعدی برای افراد است. در حالیكه وظایف روزانه یک کلاس کامل برای تمرین و یادگیری چگونگی رهبری بهتر است. کار روزانه و توسعه باید با هم یكپارچه شوند چرا كه این دو رقیب یكدیگر نیستند. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مفاهیم، اصول و &nbsp;توسعه رهبری را در تمام سیستم های منابع انسانی ایجاد کنید</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">. موضوع شایستگی های انتخاب شده برای پایه گذاری رهبران شما نباید به کلاسهای آموزشی محدود شود و یا به عنوان یک رویداد یک بار دیده شود. این مفاهیم باید در تمام فرایندهای منابع انسانی از جمله مدیریت عملکرد و جبران خدمت رهبران در نطر گرفته شوند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ایجاد فرهنگ متفاوت نیازمند حركت و تلاش متمركز است که باید با رهبرانی شایسته و آماده آغاز شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">انجمن مدیریت ایران در روزهای 2 و 3 بهمن ماه جاری سومین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی در محل دانشگاه خاتم برگزار می نماید. علاقه مندان به ثبت نام در این رویداد بزرگ می توانند به سایت كنفرانس به آدرس </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><a href="http://www.organizationalculture.ir/"><span dir="LTR">http://www.organizationalculture.ir</span></a></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مراجعه نمایند.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-03T19:34:43+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد خوب بخوابید تا رهبرسازمانی بهتری باشید! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/528 <div style="text-align: center;"><span class="src-b" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" style="" face="Mihan-Yekan"><div class="glob-bar-div" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 8px; display: inline; text-align: start; background-color: rgb(2, 59, 130);"><span class="fa fa-newspaper-o" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/newspaper-4464" target="_blank" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;">شماره روزنامه:&nbsp;</span>۴۴۶۴&nbsp;</a></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: start; background-color: rgb(2, 59, 130);"></span><div class="glob-bar-div" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 8px; display: inline; text-align: start; background-color: rgb(2, 59, 130);"><span class="fa fa-calendar-o" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">تاریخ چاپ:&nbsp;</span><time class="news-time" datetime="2018-11-03T20:30:00Z" itemprop="datepublished" style="box-sizing: border-box;">۱۳۹۷/۰۸/۱۳</time></div></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="src-b" style="font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 0.94em;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="src-b" style="font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 0.94em;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 1.1em; text-align: justify;">اغلب ما به خوبی می‌دانیم حداقل میزان توصیه شده برای خواب در شبانه روز هشت ساعت است، اما کار روزانه، اختصاص وقت برای خانواده و تعهدات اجتماعی در بیشتر موارد امکان این میزان خواب را از ما می‌گیرد و گاهی بدون آنکه متوجه باشیم برای مدتی طولانی حدود چهار ساعت خواب در شبانه‌روز را تجربه کرده و همیشه چشمانی خسته و قرمز داریم و گاهی نیز به این میزان کم‌خوابی خود افتخار می‌کنیم!</span><font face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static3.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/xa0s3tApdfPE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzg81zDfdDxNElBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXL4k5W3xf-zMg,,/p28-01.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 1.1em; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.04) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.11) 0px 1px 2px; padding: 16px; font-size: medium; text-align: start; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221) !important;"><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; width: 286.775px; float: right; padding-left: 12px;"><a class="fancybox contain-img" itemprop="url" href="https://static3.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/xa0s3tApdfPE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzg81zDfdDxNElBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXL4k5W3xf-zMg,,/p28-01.jpg" title="خوب بخوابید تا رهبرسازمانی بهتری باشید!" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block;"><img src="https://static3.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/xa0s3tApdfPE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzg81zDfdDxNElBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXL4k5W3xf-zMg,,/p28-01.jpg" alt="خوب بخوابید تا رهبرسازمانی بهتری باشید!" itemprop="contentUrl representativeOfPage" style="box-sizing: border-box; border: 0px; display: block; width: 274.775px; height: auto; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.12) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.24) 0px 1px 2px;"><span class="img-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 4px 0px; text-align: center; display: block; color: rgb(68, 68, 68); border-bottom: 1px solid rgb(230, 230, 230);"></span></a></div><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(63, 63, 63);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">اگر این وضعیت برای شما آشنا به‌نظر می‌رسد، شما تنها نیستید. اگرچه تعداد افراد طرفداران&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/خواب" title="خواب" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">خواب</a></span>&nbsp;بیشتر کم نیست اما جالب است بدانید که مطابق با آخرین اطلاعات به‌دست آمده از بررسی وضعیت سلامت، درصد قابل‌توجهی از مردم و به‌طور ویژه مدیران ارشد در کشور آمریکا به‌طور متوسط در طول شبانه روز بیش از شش ساعت نمی‌خوابند. برای مثال دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ۷۰ ساله آمریکا که یکی از افراد ثروتمند&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/جهان" title="جهان" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">جهان</a></span>&nbsp;نیز هست، طی چند دهه گذشته در طول شبانه‌روز فقط سه الی چهار ساعت خوابیده است. یا ریچارد برانسون مدیرعامل معروف شرکت مخابراتی ویرجین در طول شبانه‌روز تنها ۵ یا ۶ ساعت می‌خوابد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">در سال ۲۰۱۷ پژوهشی بین‌المللی توسط موسسه مرکز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/خلاقیت" title="خلاقیت" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">خلاقیت</a></span>&nbsp;رهبری ccl انجام شد که نتایج آن نشان می‌دهد مساله خواب رهبران سازمانی بسیار بغرنج است و بیش از ۴۲ درصد رهبران سازمانی، کمتر از ۶ ساعت خواب مفید در شبانه‌روز دارند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">حتما اطلاع دارید که خواب مناسب و کافی با وجودی که بخشی از زمان شبانه‌روز ما را اشغال می‌کند، مزیت‌های قابل‌تاملی نیز دارد. خواب به ما اجازه می‌دهد که خاطرات خود را تقویت و ذخیره کنیم، تجارب عاطفی را تجدید کنیم، گلوکز را در بدن خود تجدید کنیم (ماده‌ای که سوخت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/مغز" title="مغز" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">مغز</a></span>&nbsp;به‌حساب می‌آید) و موجب از بین رفتن بتا آمیلوئید (ماده‌ای که موجب بروز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/آلزایمر" title="آلزایمر" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">آلزایمر</a></span>&nbsp;می‌شود و فعالیت‌های شناختی را مختل می‌کند) می‌شود. در مقابل، بی‌خوابی و خستگی ناخوشایند، منجر به قضاوت ضعیف، عدم کنترل خود و کاهش خلاقیت می‌شود. علاوه بر این، اثرات ثانویه ناشناخته‌ای نیز در عملکرد دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">تحقیقات نشان می‌دهد که محرومیت از خواب فقط به عملکرد فرد آسیب نمی‌رساند؛ زمانی که مدیران کم‌خواب باشند، نحوه عملکرد آنها منجر به کاهش بهره‌وری و خروجی کارکنان آنها نیز خواهد شد. سوال اینجاست که با وجود آگاهی از این موارد چگونه می‌توانیم رفتاری پایدار برای داشتن خوابی مناسب در رهبران داشته باشیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">تحقیقات اخیر نشان می‌دهد رفتار افراد می‌تواند به‌طور چشمگیری روز به روز و هفته به هفته متفاوت باشد و بسیاری از این تغییرات با کیفیت خواب مدیر در ارتباط است. در واقع، مطالعات نشان داده است زمانی که رهبران با خواب ناکافی در محیط کار حاضر می‌شوند، احتمال اینکه صبر و تحمل خود را در قبال کارکنان از دست دهند، به شیوه‌ای توهین آمیز رفتار کنند و رفتار کاریزماتیک بسیار کمرنگ‌تری داشته باشند، بیشتر است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">در مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده است، این نتیجه به‌دست آمد که رهبران محروم از خواب کافی، بی‌قراری، تحریک‌پذیری و تعارض بیشتری دارند که این موارد منجر به روابط بد آنها با کارکنان می‌شود. وقتی مدیران خواب کافی نداشته باشند، احتمال رفتارهای نامناسب آنها در روز با کارکنان بسیار بیشتر می‌شود، که موجب کاهش سطح تعامل با کارکنان نیز می‌شود. بنا بر این زمانی که رهبر سازمان استراحت کافی نداشته باشد، کل سازمان باید هزینه آن را پرداخت کند!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">خواب بر توانایی مدیران در الهام‌بخشی و ایجاد انگیزه برای کارکنان نیز تاثیر می‌گذارد. پژوهشی که در این حوزه انجام شده، نشان می‌دهد، مدیران در شرایط عادی خواب، از خود احساسات مثبت نشان می‌دهند و کارکنان نسبت به آنها احساس خوبی دارند و آنها را رهبری کاریزماتیک می‌بینند، اما اگر همان رهبر خواب کافی نداشته باشد، کمتر احتمال دارد بتواند به همان میزان روحیه مثبت و خودکنترلی از خود به نمایش بگذارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">علاوه بر این، رهبران سازمانی که برای خواب ارزش قائل نیستند، این موضوع در رفتار آنها با اعضای تیم کاری‌شان کاملا موثر است. برای مثال مدیری که ساعت سه بامداد برای زیردستان خود ایمیل کاری ارسال می‌کند، کارکنان خود را تشویق می‌کند در ساعتی که باید خواب مفید داشته باشند، آنلاین باشند و پاسخ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/ایمیل" title="ایمیل" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">ایمیل</a></span>&nbsp;او را بدهند. در مطالعات اخیر نتیجه جالبی که به‌دست آمد اینکه کارکنان سعی می‌کنند رفتار خود را با این عادت کم‌خوابی رهبران خود تطبیق دهند و به همین دلیل کارکنانی که رهبرانی کم‌خواب‌تر دارند، حدود ۲۵ درصد نسبت به دیگران خواب کمتری دارند و خواب آنها کم‌کیفیت‌تر است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">یکی دیگر از نتایج مهم مطالعه اخیر این است که کم‌خوابی رهبران موجب می‌شود کارکنان در سازمان رفتار اخلاقی کمتری داشته باشند. رهبرانی که به‌طور سیستماتیک از خواب و استراحت خود اجتناب می‌کنند، در مقایسه با سایر مدیران، معتقدند که کارکنانشان کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; position: relative; margin: 8px 0px 0px; padding: 0px; text-indent: 8px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp; راه‌حل</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">خوشبختانه راه‌حل‌هایی برای کمک به رهبران در بهبود کیفیت و کمیت خواب وجود دارد. بسیاری از این راه‌حل‌ها بسیار بدیهی هستند ولی رهبران از آن استفاده نمی‌کنند. رعایت انضباط کامل در زمان خواب و بیداری، پرهیز از مصرف کافئین هفت ساعت و نیکوتین سه یا چهار ساعت قبل از خواب و انجام ورزش کمی قبل از خواب به بهبود کیفیت خواب کمک می‌کند. علاوه بر این اقدامات، تمرین تن آرامی(ریلکیشین) و مراقبه باعث کاهش اضطراب و در نتیجه خواب بهتر می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">تحقیقات جدید نشان می‌دهد که استفاده از گوشی‌های هوشمند نیز بر وضعیت خواب اثر دارد. ملاتونین ماده شیمیایی مهمی در بدن است که در فرآیند خوابیدن موثر است و نور (به ویژه نور آبی ناشی از صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند) تولید طبیعی این ماده را در بدن کاهش می‌دهد. در پژوهشی که روی تعدادی از مدیران میانی انجام شد، این نتیجه به‌دست آمد که آنهایی که از ساعت ۹ شب به بعد از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند، اختلال خواب بیشتری نسبت به دیگران دارند. توصیه ساده عدم استفاده از تلفن‌های هوشمند در شب است و اگر این کار برای شما ممکن نیست، بهتر است از عینک‌هایی که نور آبی را فیلتر می‌کنند استفاده کنید. ضمنا یک چرت کوچک روزانه می‌تواند پردازش ذهنی را تسریع، اشتباهات را کاهش و میزان صبر و تحمل شما را افزایش دهد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;رهبران اغلب دو ابزار دیگر را نادیده می‌گیرند. اولین آن جدی گرفتن درمان اختلالات خواب است. براساس بررسی‌های انجام شده، تا ۳۰درصد آمریکایی‌ها بی‌خوابی را تجربه می‌کنند و بیش از ۵درصد از اختلال خواب رنج می‌برند. اکثریت افراد هرگز متوجه این عارضه در خود نمی‌شوند و به همین دلیل&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/درمان" title="درمان" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">درمان</a></span>&nbsp;نمی‌شوند. اگر اضافه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/وزن" title="وزن" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">وزن</a></span>&nbsp;دارید، هنگام خواب، خر و پف می‌کنید و با وجود اینکه به مدت کافی در رختخواب مانده‌اید، اما هنوز احساس خستگی می‌کنید، ممکن است دچار اختلال خواب باشید. همکار یا همسر شما اغلب اولین کسانی هستند که این علائم را می‌بینند اما تشخیص‌های رسمی معمولا بعد از بررسی دقیق پزشکی قابل انجام است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">چنانچه اغلب از اختلال خواب خود آگاه باشند، ممکن است بتوانند با آزمون و خطا این مساله را برطرف کنند و البته بهبود کیفیت خواب موجب خودمدیریتی بهتر، داشتن روحیه و رضایت شغلی بیشتر در محل کار می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">یکی دیگر از روش‌های نادیده گرفته شده استراحت بیشتر پیش از بیدار شدن است. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود ۱۲ دقیقه خواب بیشتر می‌تواند منجر به بازسازی معنی‌دار در وضعیت خواب و بهبود کیفیت آن شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">به‌عنوان یک مدیر، حتی اگر شما نمی‌توانید به خوبی بخوابید، باید مراقب رفتارهای خود باشید تا کیفیت خواب کارکنان خود را به مخاطره نیندازید. کارکنان شما به دنبال نشانه‌هایی هستند که چه چیزی برای شما اهمیت دارد. اگر دچار کم خوابی هستید از مطرح کردن آن با همکاران به‌عنوان یک کار غرورآمیز پرهیز کنید. اگر مجبور هستید در ساعت سه صبح یک ایمیل کاری بنویسید، از گزینه تحویل در تاخیر استفاده کنید تا پیام شما تا هشت صبح ارسال نشود. اگر شما باید یک پروژه تمام‌وقت کار کنید، آن را به‌عنوان رفتار الگو به اشتراک نگذارید. اگر شما یک شب بیدار هستید از خود برای کارکنان یک الگو نسازید!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">واضح است که اگر کمتر بخوابید، می‌توانید ساعات بیشتری کار کنید. اما به یاد داشته باشید که کیفیت کار شما و رهبری شما ناگزیر کاهش می‌یابد. جف بزوس مدیرعامل آمازون می‌گوید، «تعداد کمتر تصمیمات کلیدی از تصمیمات زیاد با کیفیت پایین بسیار بهتر است». اگر شما از خواب خود کم کنید، ممکن است چند ساعت بیشتر برای کار ذخیره کنید، اما این بهره‌وری ممکن است یک توهم باشد. حتی بدتر از آنکه تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است شما تحت تاثیر زیردستانتان قرار بگیرید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">این اولویت را به خاطر بسپارید، مدیری موفق‌تر خواهد بود که الهام بخشی بیشتری در کارکنان خود داشته باشد و شما با استراحت ناکافی از قدرت الهام بخشی خود به شدت کم می‌کنید.</font></p></div></div></div></div> text/html 2018-10-15T07:19:07+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد باز ارسال یك نوشتار گذشته از مدیریت و منابع انسانی : "حفظ «ارزش» واژه ها" http://hrjournalist.mihanblog.com/post/527 <div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="" size="3" face="Mihan-Yekan">این نوشتار را بعد از برگزاری همایشی كه اخیرا با عنوان «نوابغ دیجیتال ماركتینگ»، خواستم مطلبی بنویسم و یادم آمد حدود سه سال پیش نوشتاری در این باب داشته ام كه مطالعه مجدد آن خالی از لطف نباشد:&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="" size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">حتما" این داستان را شنیده اید که:</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">گویند مرد میانسالی، سوار بر اسب خویش در بیابانی بی آب و علف راه می پیمود که ناگاه جوانی خسته و تشنه و گرسنه را در مسیر دید.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد از آب و غذای خود جوانک را سیر و سیراب کرد.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">با او گرم گرفت و در حالیکه گرم گفتگو شده بودند به راه افتادند.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">قدری که رفتند مرد به جوان گفت : ما یک اسب داریم و می توانیم به نوبت بر آن سوار شویم و کمی از خستگی راه بکاهیم.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جوان گفت : تو از آب و غذایت به من داده ای و درست نیست که مرکب ات را نیز با من قسمت کنی.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد گفت : ما دوستیم و لذت رفاقت و همسفری در آن است که هر چه داریم را با هم قسمت کنیم.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جوان ضمن تشکر گفت : پس اول شما سوار شوید و هرگاه که خسته شدم نوبت سواری خواهم گرفت.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد گفت : تو میهمان من هستی و شرط میزبانی نیست که اول من سوار شوم.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">الغرض،</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد با اصرار، جوان را بر مرکب نشاند.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جوان سوار شد و درحالیکه سعی میکرد بر اسب مسلط شود چند متری از مرد صاحب اسب فاصله گرفت و ناگهان فرز و چابک اسب را هی کرد و الفرار.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">صاحب اسب فهمید آن جوان دزدی بیش نیست و از صداقت او سوء استفاده کرده است.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد فریاد زد : صبر کن جوان. همانجا که هستی قدری تأمل کن جمله ای را بشنو و سپس برو.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جوانک شیاد در حالیکه دور از مرد و سوار بر حیوان ایستاده بود و نیشش تا بناگوش باز، گفت : بنال و حرفت را بزن ای نادان.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد گفت : از تو خواهشی دارم.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جوان گفت : التماس نکن و غذاهای درون خورجین اسب را به تو برنخواهم گرداند و همان بهتر که نادانی چون تو در این بیابان از تشنگی و گرسنگی بمیرد.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد گفت : از تو هیچ نمی خواهم فقط قولی بده و برو.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جوانک تریده(1) گفت : حوصله ام را سر بردی حرفت را بزن.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد با صدای بلند طوری که دزد بشنود گفت : اسب و آب و غذایم را بردی ببر، اما تو را به همانی که می پرستی قسمت میدهم هیچ کجا این داستان را تعریف نکن و نگو که بین من و تو چه گذشت؟</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تریده متعجب گفت : چرا؟ می ترسی به نادانی ات بخندند؟</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرد گفت : نه! می ترسم دیگر هیچکس به هیچکس اعتماد نکند و هیچکس همنوع در راه مانده خود را دستگیری نکند، می ترسم مردی و مردانگی از بین بمیرد.</font></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font color="#3333ff" size="3" face="Mihan-Yekan">و متاسفانه شبیه این داستان تقریبا هر روز در جامعه ما در حال تکرار است!&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اما به واژه های زیر دقت کنید:</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«شایستگی»&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«امانتدار»&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«متعهد»</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«همدل»</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«متعالی»&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«مدبر»&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«توانمند»&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«انسان»</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«دانشمند»</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«مورد اعتماد»</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«مومن»</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">و ...</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">با خواندن این واژگان چه احساسی در درون شما به وجود می آید؟ بی گمان این حس هرچه هست خوشاینداست.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اما باید از ارزش و اعتبار این واژه ها به درستی مراقبت کنیم.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">باید مراقب باشیم این واژه ها را برای چه کسی یا چه کسانی خرج می کنیم. این واژه ها شباهت زیادی به مهر استاندارد دارند! حواس مان باشد که این کلمات را برای افرادی که صلاحیت آن را ندارند مصرف نکنیم چرا که بی اعتباری این واژه ها هزینه های سنگینی برای جامعه خواهد داشت و از آن مهم تر اینکه آسیب عمیق&nbsp;«<span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: justify;">تخریب اعتماد اجتماعی افراد جامعه به یکدیگر»&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">روی می دهد.&nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="text-align: justify;">سیدمحمد اعظمی نژاد&nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="text-align: justify;">تهران-27 بهمن ماه 1394</span></font></div> text/html 2018-10-13T20:44:43+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد قدرت برند شخصی-کالین کپرنیک http://hrjournalist.mihanblog.com/post/526 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/PostContents/TextWithMedia/642e5c47-68f0-4355-b9fe-a15b10678335.jpg" alt=""></div><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><div><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br></span></div>⁣⁣کالین کپرنیک بازیكن ⁣سی ساله مطرح و مشهور فوتبال آمریكایی ، با اقدام برای ثبت مالكیت معنوی تصویر صورت و مدل موی خود گام بلندی برای استفاده حداكثری از اعتبار #برندشخصی برداشته است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">به گزارش CNN، این بازیكن مشهور سیاه پوست كه در شبكه های اجتماعی مختلف از جمله توییتر و اینستاگرام نیز فعال است و البته موضع گیری های تندی نیز در قبال تبعیض نژادی دارد، با ثبت تصویر صورت و مدل موی خود از درج عكس خود در تابلوهای آویز فروشگاه ها، قاب گوشی همراه و لباس ها و هر وسیله یا كالای دیگری درآمد خواهد داشت.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">او همچنین این تصویر برای برگزاری ⁣ "کارگاه ها و سمینارها در توانمند سازی و آگاهی خود" به ثبت رسانده است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣⁣کالین کپرنیک تاكنون به عنوان حامی برند نایكی در پوسترهای تبلیغاتی این برند ورزشی مشهور حاضر می شد اما از این پس با استفاده قدرت #برندشخصی خود درآمدی مستقل خواهد داشت.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><img alt=" text/html 2018-10-01T11:19:16+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد كارگاه آموزشی چالش رهبری- مجموعه ورزشی انقلاب http://hrjournalist.mihanblog.com/post/523 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.evand.net/images/events/covers/original/f2bb2e637775f75ed072460da6662fa3.jpg?x-oss-process=image/resize,h_720" alt=""><br><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="background-color: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.75); text-align: start; white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="background-color: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.75); text-align: start; white-space: pre-wrap;"> تور آموزشی </span></font><a id="ember9392" data-control-name="update_hashtag" target="_self" href="https://www.linkedin.com/feed/topic/?keywords=%23%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C" class="hashtag-link ember-view" dideo-checked="true" style="background: 0px 0px transparent; text-align: right; font-weight: 600; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; white-space: pre-wrap; box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; line-height: inherit !important;"><span id="ember9393" class="hashtag-a11y ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"><span aria-hidden="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">#</span><span class="hashtag-a11y__name" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">چالش_رهبری</span></span></a></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><span id="ember9389" class="ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.75); text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: initial;"> باشگاه پینت بال مجموعه انقلاب</span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: initial;">ما با چهار سناریو رهبری، در بازی پینت بال و ارزیابی مهارت های رهبری بعد از بازی </span></div>تاریخ برگزاری: پنجشنبه 26 مهرماه كسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین:‌ <div style="text-align: right;"><a href="https://evnd.co/HQ3EL" target="" title="" style="">https://evnd.co/HQ3EL</a></div></span></font></span></div> text/html 2018-08-24T20:19:28+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد واکنش رستورانهای زنجیره ای مک دونالد نسبت به مسمومیت 507 مشتری http://hrjournalist.mihanblog.com/post/522 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/bYYtvbFzDCTs/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwP_oAq30e7qnHfcABTZgEjDPeX92dFRcloTN87aVIrCjaywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBNTzDAWzFE_13xCvBk6US8Q,,/%D9%85%DA%A9+%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF.jpg" alt=""></div> <span style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">بزرگترین رستوران زنجیره‌ای جهان است، که با بیش از ۳۵٬۰۰۰ شعبه در ۱۱۹ کشور(که ایران در میان انها نیست)، روزانه به ۶۴ میلیون مشتری سرویس می‌دهد.&nbsp;</font></span><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">اما مر</span><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: justify;">کز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا اعلام کرد شمار افرادی که طی چند هفته اخیر پس از مصرف سالادهای رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد دچار مسمومیت شده‌اند به&nbsp; ۵۰۷ نفر افزایش یافته است.</span></font></div><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">طبق گفته مقامات این مرکز، تاکنون مسمومیت ناشی از مصرف سالادهای مک‌دونالد در ۱۶ ایالت آمریکا از جمله میشیگان، مینه‌سوتا، کنتاکی، فلوریدا، ایندیانا، اوهایو و&nbsp;<span style="line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/نیویورک" title="نیویورک" dideo-checked="true" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">نیویورک</a></span>&nbsp;مشاهده شده و تمام موارد&nbsp;<span style="line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/ابتلا+به+بیماری" title="ابتلا به بیماری" dideo-checked="true" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">ابتلا به بیماری</a></span>&nbsp;گوارشی در آزمایشگاه‌ها مورد تایید قرار گرفته‌اند.&nbsp;</font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">تمام افراد مبتلا به صورت متفق‌القول اعلام کرده‌اند که پس از مصرف سالادهای مک‌دونالد دچار مسمومیت شده‌اند. آنها گفته‌اند که بلافاصله پس از مصرف این سالاد دچار سرگیجه، دل‌پیچه، تهوع و اسهال شدید شده‌اند.</font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">بعد از این اتفاق شرکت مک دونالد&nbsp;اعلام کرد با حذف کاهو در بیش از سه هزار شعبه خود در صدد جایگزینی تامین کننده جدید برای آن است.&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در بیانیه رسمی این شرکت آمده است: "سلامت و ایمنی مشتریان و افرادی که در رستوران های مک دونالد کار می کنند، همیشه اولویت ما است." "مک دونالد متعهد به بالاترین استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی است و ما همچنان به همکاری و حمایت از مقامات نظارتی و بهداشت عمومی در تحقیقات خود ادامه می دهیم."</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با این حال، سهام این شرکت همزمان با اعلام این خبر در روز پنجشنبه کاهش ملموسی را تجربه کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آنچه مسلم است شرکت مک دونالد از این مساله عبور خواهد کرد اما مشتریان هرگز رفتار حرفه ای و مسئولانه این شرکت را در قبال بروز این مساله فراموش نخواهند کرد.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p> text/html 2018-07-11T07:23:52+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد كارگاه آموزشی چالش رهبری- مجموعه ورزشی انقلاب http://hrjournalist.mihanblog.com/post/519 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title=""><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/LPImordad.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">ثبت نام آنلاین: <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title="">https://evnd.co/KDGWq</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="border-block-start: unset; border-block-end: unset; border-inline-start: unset; border-inline-end: unset; margin-block-start: unset; margin-block-end: unset; margin-inline-start: unset; margin-inline-end: unset; padding-block-start: unset; padding-block-end: unset; padding-inline-start: unset; padding-inline-end: unset; offset-block-start: unset; offset-block-end: unset; offset-inline-start: unset; offset-inline-end: unset; block-size: unset; min-block-size: unset; max-block-size: unset; inline-size: unset; min-inline-size: unset; max-inline-size: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; border: unset; border-radius: unset; box-decoration-break: unset; -moz-float-edge: unset; display: unset; position: fixed; float: unset; clear: unset; vertical-align: unset; overflow: unset; transition: unset; animation: unset; scroll-snap-points-x: unset; scroll-snap-points-y: unset; scroll-snap-destination: unset; scroll-snap-coordinate: unset; transform: unset; scroll-behavior: unset; scroll-snap-type: unset; overscroll-behavior: unset; isolation: unset; page-break-after: unset; page-break-before: unset; page-break-inside: unset; resize: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; backface-visibility: unset; transform-box: unset; transform-style: unset; transform-origin: unset; -moz-appearance: unset; -moz-orient: unset; will-change: unset; touch-action: unset; color: unset; columns: unset; column-fill: unset; column-rule: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; opacity: unset; box-shadow: unset; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); filter: unset; mix-blend-mode: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-stretch: unset; font-size: unset; line-height: unset; font-size-adjust: unset; font-kerning: unset; font-language-override: unset; font-feature-settings: unset; font-synthesis: unset; visibility: unset; writing-mode: unset; text-orientation: unset; color-adjust: unset; image-rendering: unset; image-orientation: unset; border-collapse: unset; empty-cells: unset; caption-side: unset; border-spacing: unset; text-transform: unset; hyphens: unset; -moz-text-size-adjust: unset; text-indent: unset; overflow-wrap: unset; word-break: unset; text-justify: unset; text-align-last: unset; text-align: unset; letter-spacing: unset; word-spacing: unset; white-space: pre; text-shadow: unset; text-emphasis: unset; text-emphasis-position: unset; -moz-tab-size: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-stroke: unset; ruby-align: unset; ruby-position: unset; text-combine-upright: unset; text-rendering: unset; -moz-control-character-visibility: unset; list-style: unset; quotes: unset; -moz-image-region: unset; margin: unset; outline: unset; -moz-outline-radius: unset; outline-offset: unset; padding: unset; cursor: unset; pointer-events: unset; -moz-user-input: unset; -moz-user-modify: unset; -moz-user-focus: unset; caret-color: unset; top: 0px; right: unset; bottom: unset; left: unset; z-index: unset; flex-flow: unset; place-content: unset; place-items: unset; flex: unset; place-self: unset; order: unset; width: unset; min-width: unset; max-width: unset; height: unset; min-height: unset; max-height: unset; box-sizing: unset; object-fit: unset; object-position: unset; grid-area: unset; grid: unset; gap: unset; table-layout: unset; text-overflow: unset; text-decoration: unset; ime-mode: unset; -moz-user-select: text; -moz-window-dragging: unset; -moz-window-opacity: unset; -moz-window-transform: unset; -moz-window-transform-origin: unset; -moz-force-broken-image-icon: unset; text-anchor: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; shape-rendering: unset; stroke: unset; stroke-width: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; clip-rule: unset; marker: unset; paint-order: unset; -moz-context-properties: unset; dominant-baseline: unset; vector-effect: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; lighting-color: unset; mask-type: unset; clip-path: unset; mask: unset; -moz-box-align: unset; -moz-box-direction: unset; -moz-box-flex: unset; -moz-box-orient: unset; -moz-box-pack: unset; -moz-stack-sizing: unset; -moz-box-ordinal-group: unset;">https://evnd.co/KDGWq</span></font> text/html 2018-07-07T04:23:15+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت كوتاه-تغییر ساعات كار ادارات دولتی http://hrjournalist.mihanblog.com/post/518 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIL9NPYqwfqqa2_D1ACDCOSFLKLgMCSY7uRdrFJD-cgEaf7yeEHg" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تغییر ساعات اجباری ادارات دولتی به دلیل گرمای هوا و كاهش مصرف انرژی در كشور، به طور یقین دستاوردها و پیامدهایی را در پی خواهد داشت.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما چند نكته قابل توجه است:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">1- در حالی كه طی اعلام رسمی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در خوشبینانه ترین حالت، متوسط میزان كار مفید در ادارات دولتی كشور حداكثر 22 دقیقه در روز است، می توان انتظار داشت با تغییر ساعت اعلام شده، هیچ تغییری (كاهش) در خروجی عملكرد ادارات دولتی مشاهده نشود.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">با آمار ارائه شده مذكور، اگر ادارات دولتی تنها فقط روزی یك ساعت هم به طور بهره ور كار كنند، عملكردی دو برابری نسبت به قبل خواهند داشت!&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">2- حداقل دستاورد جدی و قابل تامل كاهش ساعات كاری ادارات دولتی، تغییر الگوی ترافیك در كلان شهرها به ویژه تهران و كاهش محسوس مصرف انرژی برق و آب است.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">3-با توجه به اینكه</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;ساعت شروع كاری جدید موقت از ساعت 6 صبح الی 14:00اعلام شده است،&nbsp; ارباب رجوع ادارات دولتی احتمالا تجربیات جدیدی از رفتار كارمندان ادارات دولتی را تجربه خواهند نمود.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">4- اقدام كاهش ساعات كاری ادارات دولتی، با توجه به شرایط فعلی میزان بهره وری شاید اقدامی مناسب به نظر برسد اما در دراز مدت آسیب جدی در در آمد ناخالص ملی كشور خواهد گذاشت،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">چرا كه تاثیر میزان بهره وری نیروی كار ادارات دولتی بر میزان تولید ناخالص ملی در كشورها،&nbsp; موضوعی اثبات شده است.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#سیدمحمداعظمی نژاد&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#جامعه&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#اقتصاد&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">#مردم&nbsp;</span></div> text/html 2018-06-10T05:02:10+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد رابطه جدی بین نابرابری درآمد و جرم و جنایت http://hrjournalist.mihanblog.com/post/516 <div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.economist.com/sites/default/files/imagecache/640-width/20180609_WOC986.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.economist.com/sites/default/files/imagecache/640-width/20180609_WOC986.png" alt=""></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پنجاه سال پیش، گری بکر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، استدلال کرد که همه جرمها منشاء اقتصادی است و همه جنایتکاران منطقی هستند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مقاله اصلی بکر با عنوان «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» نشان می دهد که این جنایتکاران، پس از ارزیابی هزینه-فایده بین دستاورد حاصل از قانون شكنی و احتمال دستگیری و مجازات دست به جرم و جنایت می زنند!‌</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در دنیای تصویر شده بیکر، كشورهایی &nbsp;که در آنها شكاف بیشتری بین سطح درآمد میان فقرا (مجرمان احتمالی) و ثروتمندان (قربانیان) وجود دارد، جرم و جنایت به مراتب بیشتر است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نظرسنجی جدیدی توسط موسسه گالوپ، نظریه بکر را تایید می كند. از 148000</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نفر در 142 کشور در مورد برداشتهای خود از جرم و جنایت در كشورشان سه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سوال اصلی پرسیده شده است:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آیا آنها به پلیس محلی اعتماد دارند؟</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آیا وقتی به تنهایی در مسیر رفتن به خانه هستند، احساس امنیت می كنند؟</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="FA">آیا طی سال گذشته مورد حمله و سرقت واقع شده اند؟‌</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 25.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آیا تاكنون به جرمی متهم شده اند؟‌</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 7.5pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آزمون همبستگی بین این سوالات و میزان نابرابری درآمد (به وسیله ضریب جینی) در هر کشور مشخص نشان رابطه قوی و مثبت بین این سوالات و نابرابری درآمد است.(نمودارهای ارائه شده)‌</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">این که آیا افراد در هنگام رفتن به خانهاحساس امنیت می كنند یا نه قویترین رابطه را با نابرابری نشان می دهند. به عنوان مثال، در ونزوئلا، چهار پنجم از پاسخ دهندگان گفتند که معمولا تنها در مسیر خانه حركت و تردد نمی كنند، چرا كه آدم ربایی و زورگیری یک اتفاق معمول در کشور است. كشور ونزوئلا نوزدهمین كشور از نظر نابرابری در درآمدها در دنیا است. در مقابل، به طور کامل 95٪ از مردم در نروژ گفتند که آنها به راحتی و با امنیت كامل به تنهایی به خانه خود می روند! نروژ دوازدهمین كشور از نظر میزان برابری درآمد در دنیا است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دانیل هیکس در دانشگاه اکلاهما و جوآن هاموری هیکس در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مطالعه تامل برانگیری در سال 2014 منتشر كردند. آنها نشان دادند در 20 سال گذشته آمریكایی ها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بیشترین نابرابری را در هزینه های قابل ملاحظه ای مثل لباس، جواهرات، اتومبیل و حتی صرف غذا در رستوران،‌ احساس كرده اند و بیشترین جرایم خشونت آمیز نیز ناشی از عدم برابری در همین موارد است.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بنابراین اگر هریك از این موارد را در زندگی خود دارید،‌ آن را به رخ نكشید،‌به خصوص اگر همسایگان یا همكاران یا دیگر شهروندان این امكانات در اختیار ندارند!‌</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">پی نوشت: شاخص جینی</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;یا&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34);">ضریب جینی</span><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">&nbsp;شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA" title="ثروت" dideo-checked="true" style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ثروت</a><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">&nbsp;در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">#اكونومیست</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;">#اقتصاد&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font color="#222222" face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Sans Arabic, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px;">#سیدمحمداعظمی_ن‍ژاد</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><br> text/html 2018-05-30T02:58:32+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت http://hrjournalist.mihanblog.com/post/515 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.mehrnews.com/d/2016/09/28/4/2224859.jpg?ts=1486462047399" alt=""></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000">عكس تزیینی است</font><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">از نظر من شغل معلمی، شغلی بسیار متمایز نسبت به سایر مشاغل است و هركسی #لیاقت حضور در این #شغل حساس را ندارد. بیست و یك سال پیش افتخار داشتم و كار حرفه ای خود را با شغل مقدس معلمی در یك دبیرستان نظامی شروع كردم و همیشه این شغل را مقدس می دانم . <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">1- اتفاق ناخوشایند رفتار یك معاون مدرسه در یكی از دبیرستان های تهران كه روز گذشته اخبار آن در رسانه ها منتشر، اتفاقی ساده ای نیست كه بتوان به سادگی از عبور كرد. به طور قطع این اتفاق نامبارك، جراحتی عمیق بر اعتماد افكار عمومی نسبت به وضعیت مدارس و فرهنگیان شریف و زحمتكش كشور است. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">2- پیش فرض ذهنی شهروندان در تمام دنیا آن است كه پس از محیط خانه،‌ امن ترین جا برای پرورش، توسعه و تربیت فرزندان مدرسه است. پسر سیزده ساله من و بسیاری از فرزندان دیگر، هر روز بیش از نه ساعت در مدرسه هستند. همه ما فرزندانمان را به این امید به مدرسه می فرستیم تا دانش و مهارتهای اجتماعی كسب كنند نه اینكه به جسم و روح آنها تجاوز شود. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">حالا باید مسئولان ارشد آموزش و پرورش به تمامی پدران و مادران كشور پاسخ دهد كه با چه ضمانت و اعتمادی فرزندان خود را به مدارس بسپارند. وقتی معاون انضباطی یك مدرسه پسران جوانی كه در دوران بحرانی بلوغ هستند با نمایش فیلم های پورن و كلمات پلشت تحریك می كند و خیلی اقدامات دیگری از نوشتن آن معذورم؛ چگوه مادران و پدران فرزندان خود را به مدرسه بفرستند؟!</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">3-وزیر محترم آموزش و پرورش در توییتی نوشته بودند كه فرد مذكور نیروی غیررسمی آموزش و پرورش بوده است، مگر نه این است كه ده سال گذشته هزاران نفر افراد فاقد صلاحیت در آموزش و پرورش رسمی شدند؟!‌ این موضوع ارتباطی به رسمی بودن و غیررسمی بودن فرد خاطی ندارد. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">4- در دنیای حرفه ای پروتكل مهمی برای كسانی كه شغل آموزش،‌ مشاوره و مربی گری را پیشه می كنند وجود دارد و آن اینكه این افراد حق ندارند تحت هیچ شرایط با فراكیران و مراجعین خود وارد موضوعات و درگیری جنسی شوند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">5- همه كسانی كه درگیر فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی هستند به خوبی می دانند كه كنترل صلاحیت های روحی، روانی علاوه بر صلاحیت های حرفه ای حایز اهمیت است. مساله كنترل دقیق #سلامت_روان افراد به ویژه در بدنه آموزش و پرورش&nbsp; بسیار مهم است،‌ بدون تردید بیماران پدوفیلی جایی در بدنه آموزش و پرورش ندارند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">6- در همین یادداشت از وزیر محترم آموزش و پرورش به عنوان یك مطالبه ملی درخواست می كنم كه برنامه جامع و فوری برای ارزیابی سلامت روانی و رفتاری برای تمامی افراد شاغل مدارس كشور ارائه و اجرا نماید و به عنوان یك كسی كه سال هاست در این حوزه فعالیت دارد، برای همكاری در این اقدام مهم و ملی اعلام آمادگی می نمایم و از تمامی افراد متخصص كشور نیز می خواهم به عنوان یك مسئولیت اجتماعی در این امر كمك كنند. باید كمك كنیم كه زیرساخت مهم آموزشی كشور كه مسئولیت تربیت مردان و زنان فردای كشور را برعهده دارند مورد اعتماد ملی باقی بماند. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">از وزیر محترم آموزش و پرورش مطالبه و درخواست می كنم در گزینش افراد، به جای پرسیدن از شرایط شب اول قبر و چگونگی غسل میت و ...، وضعیت رفتاری و كنترل سلامتی روانی افراد را نشانه گیری كند و در بدنه فعلی آموزش و پرورش پس از شناسایی افرادناموجه،&nbsp; بدون هیچ تساهلی نسبت به اخراج فوری و قاطع آنها اقدام نماید. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">7- متاسفانه باید گفت با توجه به وضعیت فعلی، تا زمان اقدامی عملی،‌ هیچ ضمانتی در عدم تكرار چنین اتفاقی نیست و امیدوارم دوباره چند روز یا چند ماه دیگر دردنامه ای برای اتفاقی مشابه ننویسم. <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">به امید فردایی بهتر <br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">#سیدمحمداعظمی_نژاد</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div> text/html 2018-05-29T06:37:21+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد تور آموزشی چالش رهبری-جزیره كیش http://hrjournalist.mihanblog.com/post/513 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/kish9711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جهت اطلاعات از جزئیات،‌برنامه و ثبت نام آنلاین تور آموزشی چالش رهبری به لینك زیر مراجعه كنید:‌</font></div><div align="left"><a href="https://evnd.co/KDGWq" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">https://evnd.co/KDGWq</font></a></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><br></div> text/html 2018-05-21T06:16:55+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد باهوش! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/512 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/PostContents/TextWithMedia/45068cf2-68fe-496d-9d2d-f031c22d44f7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><a href="http://storage.toolgramcdn.com//Posts/TextWithMedia/45068cf2-68fe-496d-9d2d-f031c22d44f7.jpg" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; color: rgb(23, 156, 222); text-decoration: none; -webkit-transition: 300ms; transition: 300ms; font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">⁠</a><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">با هوش! (اثر شل سیلور استاین)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بابام یه پونصد تومنی بهم داد؛</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">لابد چون خیلی باهوشم بهم داد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">من هم اون رو بادوتا دویست تومنی عوض كردم،بی خیال،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چون دوتابیشترازیه دونه س دیگه به هرحال!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">دوتا دویست تومنی روبرداشتم و بردم،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">دادم به «لو»وباهاش تاخت زدم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">به جاش سه تا صدتومنی گرفتم،به گمونم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">نمی دونست سه تابیشتر ازدوتاس؛ولی من می دونم!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">یك كم بعدش «بیتس»پیر كه چشماش نمی بینه،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اومدوچون اصولاًنمی تونه ببینه،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بهم چهارتاپنجاهی داده،سه تاصدی روگرفته.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چهار تابیشتر ازسه تاس؛چقدر یارو خرفته!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">من هم چهار تا پنجاهی روبردم پیش «هایرم كومز»،دوستم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">-البته بعداینكه مغازهْ دونه فروشی اش راجستم-</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اون خنگ خداهم پنج تا بیست تومنی دادبه جاشون.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">پنج تابیشترازچهارتاس دیگه .جونمی جون!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">بعدرفتم و نشونش دادم به بابام</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">ولی یكهو صورتش سرخ شد بابام،</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">چشماش روبست و سرش روتكون داد هر طرفی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">از من بهش اینقدر غرور داد كه نزد حرفی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><img alt=" text/html 2018-05-20T02:39:01+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت- ازدواج نمادین http://hrjournalist.mihanblog.com/post/510 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/02/30/13970230000116_PhotoL.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>در حالیكه كه اخبار مختلفی از جنگ افروزی و تعارض در برخی نقاط مختلف دنیا به ویژه خاورمیانه به گوش می رسد،‌ روز گذشته یكی از پرهرینه ترین و پربیننده ترین مراسم ازدواج سلطنتی در كشور انگلستان بین شاهزاده هری و مگان ماركل برگزار شد. شاید جالب باشد كه بدانید این عروسی بر خلاف مراسم ازدواج پرنس ویلیام و كیت میدلتون كه مراسمی حكومتی به شمار می آمد و سران حكومتی و سیاسیدر آن دعوت داشتند، یك مراسم خانوادگی بود و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;حتی ترزا می نخست وزیر انگیس به آن دعوت نشده بود!‌</span><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">هزینه كلی این عروسی چیزی حدود 50 میلیون پوند تخمین زده&nbsp;می&nbsp;شود&nbsp;كه&nbsp;بیش&nbsp;از&nbsp;90درصد&nbsp;آن&nbsp;صرف&nbsp;مسایل&nbsp;امنیتی&nbsp;و&nbsp;حفاظتی(تك&nbsp;تیراندازها، پلیس مخفی و سیستم ضدهوایی) شده&nbsp;است. این مراسم 600 مهمان ویژه داشته است كه تمامی آنها در كاخ كنزینگتون حضور داشتند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.3999996185303px;">خرج مراسم نظیر غذا، نوشیدنی، گل‌ها و لباس نزدیک به ۲/۷ میلیون دلار شده است که ۷۳ برابر یک عروسی معمولی در بریتانیا است.</span><font size="3"><br></font></font><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">به نظر می رسد این عروسی سلطنتی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی دارد:‌<br></span><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">- ایجاد هیجانات مثبت در جامعه انگلیس:‌ </b><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">روز گذشته مردم كشور انگلستان و البته بسیاری از كسانی كه مراسم ازدواج سلطنتی را به صورت زنده مشاهده كردند،‌ هیجان زده و خوشحال از این رویداد ویژه بودند و احتمالا با تولید سروتونین و اكسی تونین حال خوبی را تجربه كردند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.guim.co.uk/img/media/8bb11f870cafd8cfa6817e5dcd160586017765f4/0_99_3500_2100/master/3500.jpg?w=620&amp;q=55&amp;auto=format&amp;usm=12&amp;fit=max&amp;s=02cbad37548603deac73a99e3b2668e6" alt=""></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>-استفاده از سرمایه اجتماعی برای ارسال چند پیام:‌ </b>مراسم ازدواج مگان ماركل 36 ساله و شاهزاده هری 33 ساله، می تواند پیام های مهمی را افراد جامعه داشته باشد:</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font color="#ff0000" style="font-weight: bold;">- هر رویایی در زندگی قابل تحقق است:‌ </font><font>مگان ماركل در حالی عروس خانواده سلطنتی می شود كه پیش از این یكبار ازدواج كرده است، سه سال از همسر خود بزرگتر است و از نظر طبقه اجتماعی خانوادگی نیز بسیار متفاوت است. این رویداد نشان می دهد كه چگونه رویاهای مگان مركل به عنوان یك مدل و هنرپیشه ساده آمریكایی محقق می شود. این اتفاق نشان میدهد مهم ترین بخش محدودیت در ذهن افراد است. روز گذشته&nbsp;</font></font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; font-weight: bold;">- تاكید بر تشكیل خانواده:‌ </span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">با وجود مسایل جدی كه در جوامع غربی درباره ازدواج و تشكیل خانواده وجود دارد، این رویداد با استفاده از سرمایه اجتماعی برگزار كنندگان آن،‌پیامی مشوق برای افراد جامعه انگلستان به شمار می آید. همانطور تولد فرزندان شاهزاده ویلیام و همسرش كیت میدلتون تاكیدی بر اهمیت تشكیل خانواده است.</span></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; font-weight: bold;">ج- تاكید بر سادگی ظاهری:‌&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">نوع پوشش و آرایش عروس و داماد در این مراسم قابل تامل است. پوشیدگی لباس و حداقل میزان آرایش &nbsp;و حتی حلقه كاملا ساده در عروس سلطنتی و پوشش لباس نظامی داماد(كه البته جز رسوم آنها است).</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.euronews.com/articles/stories/03/15/77/37/606x449_cmsv2_bbf932d7-c65f-5861-bbdd-57360f82a15d-3157737.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> </div> text/html 2018-05-14T06:31:24+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد وبینار آموزشی «با انتخاب خود بزرگ شوید»-جلسه دوم http://hrjournalist.mihanblog.com/post/509 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/10xwbanr22.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای ثبت نام به لینك زیر مراجعه نمایید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02" target="" title=""><font size="3">http://www.eventbox.ir/10x-wbnar02</font></a></div> text/html 2018-05-12T09:22:17+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت http://hrjournalist.mihanblog.com/post/507 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bangkok-net.ir/wp-content/uploads/2017/02/DSC9971.jpg" alt=""></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به خوبی یادم هست وقتی یكی از بستگان درجه یك من دچار عارضه تومور مغزی شده بود، پزشك جراحش چگونه با ما صحبت كرد، او گفت:‌«شما با شرایط دشواری پس از جراحی روبرو خواهید بود، روزهای دشواری در انتظار شما و بیمار شما در روزهای نقاهت پس از جراحی در انتظارتان خواهد بود، اما باید با صبوری، بردباری و آمادگی روحی و جسمانی از این روزها عبور كنید، چون اگر اینگونه رفتار نكنید همه شما بازنده خواهید بود.» و خوشبختانه آن روزها ها با همه مرارت هایش گذشته است.&nbsp;</font><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما دلیل نگاشتن این پیشگفتار واقعی،‌شباهت زیادی است وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعلی با آن دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1- شاید یكی از كاربردی روشها برای ایجاد كاهش التهابات روانی در جامعه، دادن آمادگی به افراد است. بهتر است به آنها گفته شود كه برای شرایط دشوار اقتصادی آمادگی داشته باشند تا اینكه به آنها اطمینان خاطر بدون پشتوانه ای از آینده به آنها داده شود.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">2- اگر تك تك افراد جامعه آگاه از این باشند كه روزها و ماه های پیش روی آنها،‌ بسیار دشوارتر از سالهای گذشته است، آمادگی مناسب تری برای مواجهه با آن خواهند داشت. وقتی به مردم وعده داده می شود كه نگران #فیلترینك، #ارز و #شرایط_آینده نباشند و در عوض آنچه در شرایط واقعی مشاهده می كنند #عدم_ثبات و قطعیت است،‌نتیجه چیزی جز التهابات روانی، ایجاد تشنگی،‌طمع برای خرید و انبارش ارز و كالاهای اساسی نخواهد بود.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">3- می توان احتمال داد كه تغییرات اقتصادی چند ماهه گذشته خواسته یا ناخواسته بر شرایط تامین، عرضه،‌قیمت و توزیه كالاهای اساسی، دارو و درمان و بسیاری محصولات و از خدمات تاثیر خواهد گذاشت و بهتر است افراد جامعه نسبت به این شرایط آگاهی و آمادگی داشته باشند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">آنچه مسلم است، &nbsp;مردم ما باید باور داشته باشند كه آینده روشن است و این باور مهم را یك امیدواری بیهوده نپندارند. جامعه ایرانی همیشه نشان داده است كه از شرایط بسیار دشوار نیز پابرجا مانده اند و نقطه ای بهتر از گذشته دست یافته اند.</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">عكس:‌ بازار تهران- نمادی از جاری بودن زندگی&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">#سیدمحمداعظمی-ن‍ژاد&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تهران-21اردیبهشت1397</font></div>